Foto: Jenny Gustafsson, SFF

Upphovsrättsdirektivet kan ge rättvisare bildmarknad

Den 21 januari lämnade Svenska Tecknare och Svenska Fotografers Förbund gemensamt in sina synpunkter på det svenska genomförandet av EU:s nya upphovsrättsdirektiv. Våra synpunkter handlar framför allt om sätt att råda bot på den maktobalans vi ser på avtalsmarknaden idag.

I fjol antog EU det nya upphovsrättsdirektivet som ofta kallas för DSM (Digital Single Market). Direktivet ska nu implementeras i svensk lagstiftning och vara genomfört senast 7 juni 2021.

Svenska Tecknare och har gått samman med Svenska Fotografers Förbund och lämnat ett gemensamt yttrande till justitiedepartementet angående direktivets artikel 18–23, de så kallade transparensbestämmelserna.

Direktivet kan motverka skev maktbalans

Transparensbestämmelserna är väldigt viktiga för Svenska Tecknare. Om de implementeras på ett verkningsfullt sätt kommer de att kunna stärka upphovspersonernas ställning på avtalsmarkanden och komma tillrätta med den skeva maktbalansen som råder i dagsläget.

Transparensbestämmelserna ska ge upphovspersonen rätt till en ersättning som är proportionerlig i förhållande till rättigheten som upplåts. Samt möjlighet att omförhandla avtal där den ursprungliga ersättningen visat sig vara oproportionerligt låg. Upphovspersonen har också rätt att få information från uppdragsgivaren om i vilken omfattning verket använts och vidarelicensierats.

Upphovsrätten ska inte kunna avtalas bort

Svenska Tecknare och Svenska Fotografers Förbund anser att det är särskilt viktigt att principen om ”lämplig och proportionell ersättning” i artikel 18 av direktivet får ”tvingande karaktär”, det vill säga att den inte går att avtala bort i förhandlingar.

Svenska Tecknare ser många exempel på kreatörer som går in i avtal där de inte får skäligt betalt eller där deras arbete används på ett sätt som ursprungligen inte avtalats. I inledningen av vårt remissyttrande betonar vi särskilt maktobalansen på marknaden, där de som skapar innehåll har en svagare position än de som ger uppdragen.

Möjligheterna till exploatering av fotografers och illustratörers skyddade verk och bilder har ökat väsentligt under senare år. Enligt the International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC:s) årliga undersökning av tillväxten inom de kreativa näringarna i den digitala världen har bildområdet ökat mest av alla sektorer, 67,5 % under året 2019”.

Bildskapare ersätts inte trots ökat bildanvändande

Trots det ökade användandet av bilder digitalt så har de yrkesgrupper vi representerar inte höjt sina ersättningsnivåer, tvärtom har de minskat och i vissa fall stått stilla.

Svenska Fotografers Förbund och Svenska Tecknare har nyligen gjort omfattande undersökningar bland medlemmarna för att få ett grepp om upphovsrättens status och ersättningen i relation till denna. Svenska Fotografers Förbunds undersökning från 2019 visar att arvodena inom det kommersiella och redaktionella fältet minskat generellt och 83 % av enkätsvaren visar att fotografer inte kan få igenom offerter där upphovsrätten ersätts över huvud taget. Svenska Tecknares marknadsundersökning från 2018 gav ett liknade resultat. I den uppgav cirka två tredjedelar av de medlemmar som svarade på enkäten att deras ersättningsnivåer har stagnerat, eller till och med sjunkit, de senaste fem till tio åren.”  

När vi nu gemensamt lämnar in remissvar på DSM-direktivet till justitiedepartementet hoppas vi att upphovsrätten stärks i fördel till upphovspersonen och för att skapa en mer jämlik avtalsmarknad.

Hela Svenska Tecknares och Svenska Fotografers Förbunds remissyttrande kan du läsa här: Synpunkter art. 18-23 DSM.

 

Relaterat innehåll: https://www.svenskatecknare.se/medlem/2019/03/27/det-blev-ett-ja-for-upphovsratten-i-eu/

 

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.