Bild skärmdump från KLys webb. På bild, utredare, Maria Hemström Hemmingsson Foto: Linus Liljeberg/IFAU

En arbetslöshetsförsäkring för fler?

Nu är ”Utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på inkomster” överlämnad till regeringen. –Vi ställer oss positiva till en modernisering av a-kassans regler som tillgängliggör systemet för fler, ett system som bygger på inkomst istället för arbetad tid, men ser fortfarande att våra grupper liksom tidigare riskerar trilla mellan stolarna och ej få del av det trygghetssystem som vi alla betalar in till, säger Josefine Engström, Svenska Tecknares ordförande.

Svenska Tecknare välkomnar utredningen som har en ambition att modernisera a-kassan och anpassa till en mer rörlig arbetsmarknad där våra medlemmar med egenföretagare och projektuppdrag är ett tydligt exempel på hur de moderna arbetet ser ut idag. Men tyvärr får vi ändå instämma med Klys om att utredningen inte når ända fram vad gäller våra grupper.

93% av Svenska Tecknares medlemmar är egenföretagare och efter dagens genomläsning av utredningen kan vi sakna vissa delar, Josefine Engström fortsätter – Vi efterlyser alltjämt en permanentning av de a-kasselättnader som regeringen infört under 2020 på grund av coronakrisen, inte minst avseende ökade möjligheter att vilandeförklara sitt företag och att kunna vidta vissa åtgärder i det under vilandeperioden, samtidigt som möjlighet finns att lyfta a-kassa.

Svenska Tecknare hoppas vid en närmare analys av utredningen kunna återkomma med besked om mer förbättringar och förenklingar i arbetslöshetsförsäkringen för våra grupper.

Några mindre lättnader för Svenska Tecknares yrkesgrupper som presenteras i utredningen kan nämnas redan nu:

  • Möjlighet att vilandeförklara sitt företag vart tredje år istället för vart femte.
  • Bisysslereglerna lättas upp i enlighet med KLYS förslag, vilket möjliggör deltids a-kassa.

En av utredningens större förändringsförslag är att arbetslöshetsförsäkringen blir grundad på inkomstvillkor (inkomst av verksamhet) istället för arbetsvillkor (arbetad tid). Svenska Tecknare är försiktigt positiv till detta i och med att egenföretagare mer jämställs med förvärvsarbetande i att uppfylla villkor för att få ut a-kassa. Detta upplägg kan också underlätta förutsägbarheten i systemet för Svenska Tecknares medlemmar.

Bakgrund – A-kasseutredningen
Regeringen beslutade den 22 februari 2018 att tillkalla en särskild utredare att lämna förslag till en ny effektivare arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på inkomster. Syftet med utredningen var att analysera och föreslå ett mer ändamålsenligt regelverk med ökad förutsebarhet och minskad administration anpassad till nya förutsättningar. Utredaren skulle analysera och föreslå hur fler skulle kunna kvalificera sig för och ansluta sig till arbetslöshetsförsäkringen. Arbetslöshetsförsäkringen roll som omställningsförsäkring skulle värnas.

Detta på grund av att man konstaterat att dagens arbetslöshetsförsäkring är inte fullt ut anpassad till förhållandena på dagens arbetsmarknad med en mängd olika anställnings- och uppdragsformer. Allt färre omfattas av försäkringen, och den är även förknippad med omfattande administration.

Lättnader (tillfälliga) i a-kasseregler som kommit under coronakrisen:
Genom utvidgade möjligheter räcker det nu att förklara sitt företag vilande för att få arbetslöshetsersättning. Som egenföretagare kan du också sedan 12 juni ha ditt företag vilande och lyfta a-kassa och ha delar i ditt företag aktivt såsom en aktiv hemsida och aktiva sociala kanaler för att underlätta en tillbakagång till uppdrag igen. Läs mer.

Utöver det har kraven sänkts tillfälligt på hur länge man behöver ha arbetat (arbetsvillkoret) och hur länge man behöver ha varit medlem i en a-kassa (medlemsvillkoret). Istället för det tidigare kravet på 12 månader, räcker det att ha varit medlem i sin a-kassa i tre månader för att få a-kassa.

I förslaget förslås även att såväl taket som grundbeloppet i a-kassan höjs tillfälligt för att lindra de ekonomiska konsekvenserna för den som blivit arbetslös. De sex karensdagarna slopas också tillfälligt och a-kassorna får ötakade medel för att handlägga fler ärenden.

Till tidigare inlägg om de tillfälliga lättnaderna:

12 juni 2020: https://www.svenskatecknare.se/blog/2020/06/12/ok-med-aktiv-hemsida-med-vilande-foretag-och-a-kassa/

31 mars 202: https://www.svenskatecknare.se/blog/2020/03/31/lattnader-i-a-kasseregler-positivt-for-egenforetagare/

Till KLYS pressmeddelande: http://www.klys.se/a-kasseutredningen/

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.