Svårigheter att visa på inkomstbortfall påverkar fördelning av regeringens krisstipendier

Nu har Konstnärsnämnden lämnat besked om vilka som tilldelats krisstipendier som nämnden fått i uppdrag av regeringen att fördela ur krispaketet till kulturen. Det kan konstateras att många sökt medel från nämnden för första gången, att underlag på inkomstbortfall saknats i många ansökningar och att medlen att fördela ej räckte till alla berättigade utan prioriteringar har fått göras. Svenska Tecknare vill passa på att uppmana alla medlemmar att alltid dokumentera sina överenskommelser om uppdrag.

Totalt inkom till Konstnärsnämnden 3324 ansökningar, med intäktsbortfall på närmare 300 miljoner kronor och nu har totalt 1937 sökande beviljats krisstipendier. Pengarna ska betalas ut så snart som möjligt och förväntas nå de som fått sina ansökningar beviljade senast 30 juni.

– Prioriteringar har gjorts utifrån ekonomiskt behov och omfattning av konstnärlig verksamhet. Under handläggningen har flera ansökningar avslagits på grund av brist på underlag som styrker intäktsbortfallet. Här kan vi konstatera att desto mer kommersiella sammanhang, desto tydligare avtal, säger Pernilla Högström, chef för enheten för stipendier och bidrag på Konsnärsnämnden.

Vi kan konstatera att det varit svårt för många i våra yrkesgrupper att uppfylla kriterierna för krisstöd trots inkomstbortfall vilket gjort att många inte ens sökte. Detta kommer Svenska Tecknare följa upp i dialog med berörda myndigheter och KLYS mfl.

Att brist på underlag på inkomsbortfall i form av avtal eller liknande överenskommelser påverkat vilka som tilldelats kan antas återspeglas i hur sökande och stipendieutdelning fördelats sig inom Svenska Tecknares yrkesgrupper. Bland de sökande inom animation har 70% av de sökande tilldelats stipendium och bland sökande från grafisk form är motsvarande siffra närmare 80%. Inom illustration har endast ca 25% av de sökande tilldelats stipendium. Svenska Tecknares antagande är liksom Konstnärsnämnden att det inom mer kommersiella uppdrag (vanligare inom grafisk form och animation) finns en starkare rutin av användning av tydliga överenskommelser i form av avtal.

Så vi vill i sammanhanget för nuvarande och kommande uppdrag uppmana alla illustratörer, grafiska formgivare, serietecknare och animatörer att alltid teckna och dokumentera överenskommelser. Som en ledstjärna i detta citerar vi Svenska Tecknares jurist Sandra Åkesson från hennes föreläsningar för Svenska Tecknares medlemmar och studenter på skolor.

Sandra Åkesson, jurist (och tf kanslichef) på Svenska Tecknare uppmanar – Teckna alltid avtal!

Ett avtal avseende upplåtelse av upphovsrätt kräver inte någon särskild form utan kan vara såväl skriftligt som muntligt. Avtalsförhållandet uppstår när två parter är överens om någonting. Problemet med muntliga avtal, som drabbar många av våra medlemmar, är att det i efterhand är svårt bevisa vad det var man var överens om. Av den anledningen rekommenderar jag att man alltid ska ha någon typ av skriftlighet för avtalet. Ett skriftligt, klart och preciserat avtal som båda parterna har gått igenom och skrivit under är det klart bästa alternativet. Det indikerar att parterna har haft möjlighet att gå igenom vad som ska gälla dem emellan, och risk för luddigheter och tvister minskar. Dock behöver inte ett avtal vara så komplicerat det kan räcka med en accepterad offert med avtalsvillkor, det behövs oftast bara några rader om vad som gäller för nyttjandet av materialet, eller att du efter en muntlig beställning kort sammanfattar i ett mail till uppdragsgivaren vad ni kommit överens om och ber om att få ett skriftligt ok. ”

Till Konstnärsnämndens webb om hur krisstipendierna fördelats.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.