Illustration: Moa Hoff. Svenska Tecknares medlemmar. Illustrationen kommer ursprungligen ifrån föreningens årsberättelse för 2019.

Resultat från Svenska Tecknares medlemsundersökning

Innan sommaruppehållet fick föreningens medlemmar svara på enkätfrågor om hur de uppfattar medlemskapet, medlemsnyttan och hur de ser på verksamhetens arbete. Runt 34 procent av medlemmarna svarade. Här följer en kort sammanfattning av det som gick att urskönja från enkätsvaren.

Om medlemsundersökningen 2020

Mellan 5–18 juni gick Svenska Tecknare ut med en enkät till föreningens medlemmar med frågor om verksamheten och hur de uppfattar medlemsnyttan. Utskicket gick till medlemmarnas mejl och bestod av ett antal enkätfrågor med möjlighet till fritextssvar.

Totalt svarade 458 personer av 1342 medlemmar, varav 1315 fått enkäten via mejl. Det är en svarsfrekvens på 34 procent.

Vilka är våra medlemmar?

Från enkätsvaren går det att urskilja att våra medlemmar framför allt består av kvinnor som befinner sig i övermedelåldern. 30 procent är mellan 41 och 50 år gamla. 22 procent är mellan 31 och 40 år. 42 procent är över 51 år. 70 procent av de som svarat i enkäten identifierar sig som kvinnor.

De flesta av våra medlemmar bor i storstadsregionerna, hela 63 procent. De flesta svarar att de har svensk bakgrund – 88 procent är födda i Sverige. 10 procent är födda utomlands.

Svenska Tecknares medlemmar är välutbildade. Över 40 procent har en eftergymnasial utbildning på mer än fem år.

Medlemmarna har antingen varit med i föreningen en ganska kort tid eller väldigt länge. 27 procent svarar att de har varit medlemmar i mer än 21 år och 30 procent har bara varit med mellan ett till fem år.

De flesta arbetar som illustratörer eller grafiska formgivare. Vi vet sedan tidigare att många av medlemmarna ser sig själva som kombinatörer.

Medlemmarna känner sig nöjda med föreningens arbete 

I huvudsak ger svaren från enkätundersökningen den samlade bilden att föreningens medlemmar är nöjda med det arbete som föreningen gör och med vad de får ut av sitt medlemskap. De flesta av Svenska Tecknares medlemmar har varit i kontakt med föreningen någon gång det senaste året och upplever att den kontakten har varit mycket bra eller bra.

– Utifrån de svaren som vi har fått i enkäten – när vi ser på medlemsnytta och synen på verksamheten och kommunikationen, så indikerar svaren att man sammantaget är nöjd med medlemskapet, vilket såklart är glädjande för oss på kansliet och för de i styrelsen, säger Lina Lindkvist tf kanslichef.

Lina Lindkvist. Foto: Jenny Gustafsson

Rådgivningen är det främsta skälet till medlemsskap

Svenska Tecknares medlemmar är framför allt med i föreningen för att få tillgång till den juridiska rådgivningen och arvodesrådgivningen. 93 procent svarar att den juridiska rådgivningen är mycket viktig och 89 procent att arvodesrådgivningen är det. 85 procent av medlemmarna anger att det är föreningens rådgivningsarbete som är huvudskälet till att de är med i Svenska Tecknare.

Andra viktiga skäl till ett medlemskap är solidaritet med yrkeskåren, det kollektiva engagemanget och information kring vad som sker inom branschen.

– Frågan om varför våra medlemmar valt att gå med i föreningen aktualiserar vår kärnverksamhet – det vill säga att ge råd och stöd i medlemmarnas arbetsvardag och vikten av att vi ständigt utvecklar den, reflekterar Jenny Gustafsson, kommunikatör och mångårig medarbetare inom föreningen .

Jenny Gustafsson.

Osäkerhet om huruvida det går att påverka föreningens arbete

Runt 14 procent av de som är medlemmar i föreningen är också engagerade i den löpande verksamheten. Runt 31 procent svarar att de gärna skulle vilja bli mer involverade. 42 procent säger att de inte vet om de har möjlighet att påverka föreningens arbete.

– Det är något vi tar till oss. Vi vill att alla medlemmar ska känna sig delaktiga och engagerade i vår verksamhet. Att flera svarar att de är osäkra på hur de kan påverka föreningen betyder att vi behöver bli bättre på att informera om hur, och på vilket sätt, man kan bidra till föreningens arbete, säger Josefine Engström styrelseordförande i Svenska Tecknare.

Josefine Engström. Foto: Eva Edsjö

(För dig som vill bli mer engagerad i vår verksamhet, särkilt i någon av föreningens sektioner är varmt välkomna att kontakta kansliet på medlem@svenskatecknare.se)

Opinionsbildning och politiskt påverkansarbete viktigt

Opinionsbildning och politisk påverkan rankas högt när medlemmarna själva får bestämma vad vi ska arbeta med som förening, men flera nämner även att de inte vet om vi lyckas med det arbetet.

I Svenska Tecknare verksamhets – och strategiplan (klubbad vid årsmöte maj 2020) sattes en ambition att föreningen ska ”höja rösten”. Det innebär att verka för en ökad opinionsbildning genom förstärkta budskap och vilja till agendasättande utifrån våra kärnvärden.

– Under våren – i samband med många av de politiska åtgärdspaket som satts in för kulturskapare – har Svenska Tecknare varit mycket tongivande även sett resultat av detta. Nu senast i samband med att regeringen kommer med nytt besked kring stöd för enskilda företagare men också att Konstnärsnämnden innan sommaren valt att slopa kravet på bevis av inkomstbortfall vid utdelning av kommande krisstöd, säger ordförande Josefine Engström om föreningens påverkansarbete och fortsätter:

– Vi vill såklart höja rösten ännu mer och att våra medlemmar ska förstå och känna att vi alltid står bakom dom och gör allt vi kan för att förbättra deras villkor.

Kurser, kompetensutveckling och branschinformation

Svenska Tecknare erbjuder sina medlemmar kurser och möjlighet till kompetensutveckling. Kansliet fick genom medlemsundersökningen svar på vilken typ av kurser medlemmarna har behov av och önskar se mer av. Bland annat har flera medlemmar uppskattat de digitala lösningar som corona har fört med sig. Kansliet kommer därför att försöka erbjuda fler digitala lösningar, oavsett om vi befinner oss in en pandemi eller ej. Svenska Tecknares medlemmar önskar även fler kurser inom företagande, marknadsföring och grafisk form.

Flera av medlemmarna nämner att de är med i föreningen för att få koll på vad som händer inom branschen och kring villkor för kreatörer.

– Att vara våra medlemmars öron och ögon utåt men också deras röst är vad Svenska Tecknares verksamhet handlar om. Men vi står stadigt i de viktiga grundstenarna som är att vara kompetensstärkande och rådgivande. Det som är så bra med den här typen av undersökningar är att vi får med oss alltifrån tips om kurser till hur man upplever rådgivningen, till bemötande på kansli och till innehåll i Tecknaren. Det är högt och lågt och mycket givande, säger Lina Lindkvist.

Tidningen Tecknaren träffar verksamma inom bild och form

Undersökningen visar att många medlemmar uppskattar tidningen Tecknaren som ges ut av Svenska Tecknare, och där prenumerationen ingår i medlemskapet i föreningen. 70 procent sammanlagt läser Tecknaren alltid eller ofta. 66 procent sammanlagt instämmer helt eller till stor del i att de är nöjda med Tecknaren. 60 procent sammanlagt instämmer till stor del eller något i att de tar del av allt i Tecknaren. 74 procent instämmer helt eller till stor del i att Tecknaren tilltalar verksamma inom yrkesfälten.

– Det är roligt att så många medlemmar värdesätter det som tidningens medverkande bild-, text- och formskapare åstadkommer tillsammans varje nummer. Det är också spännande för oss att få veta till exempel vad flest just nu upplever som det intressantaste materialet – reportaget, nyhetssidorna, porträttet och bildmaterialet. Och att de flesta anser att det är viktigt att Tecknaren ges ut på papper, det vill säga att 74 procent sammanlagt instämmer helt eller till stor del i det, säger Maina Arvas, chefredaktör för Tecknaren.

Mana Arvas

 

Illustration: Moa Hoff. Svenska Tecknares medlemmar. Illustrationen kommer ursprungligen ifrån föreningens årsberättelse för 2019.

Vad händer nu?

Kansliets medarbetare har var för sig och utifrån sina respektive ansvarsområden gått igenom enkätsvaren och kommit med sina reflektioner. En sammanställning med analys har gjorts och skickats till kansliet och styrelsen. Där fortsätter diskussioner internt och och förslag kommer att ges på delar där Svenska Tecknare kan förbättra verksamheten, öka medlemsnyttan och på flera sätt bjuda in medlemmarnas åsikter.

Tack alla som tog sig tid att svara på medlemsenkäten!

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.