Lathund – Corona

Svenska Tecknare har givit uppdrag åt vår redovisningsbyrå Scanena International AB att ta fram en lathund för vilka politiska åtgärder med ekonomisk karaktär som är av vikt för föreningens yrkesgrupper med över 90% egenföretare. Senast uppdaterad 30 juni 2020.

Innehåll nedan har följande rubriker i nämnd ordning:

Åtgärd – Korttidspermittering
Åtgärd – Anstånd med inbet av skatter och moms
Åtgärd – Slopat karensavdrag
Åtgärd – Kompensation för sjuklön
Åtgärd – Slopat krav på läkarintyg
Åtgärd – Statlig företagsakut
Åtgärd – Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter
Åtgärd – Förslag om tillfällig hyresrabatt
Åtgärd – Periodiseringsfonder
Åtgärd – Vilande bolag vid arbetslöshet
Åtgärd – Helårsmoms
Åtgärd – Bolags- och föreningsstämmor
Åtgärd – Regeringens stöd till kulturen
Åtgärd – Regeringens Omställningsstöd
Åtgärd – Tillfälligt slopad förmånsbeskattning för parkering och gåvor till anställda
Åtgärd – Covid-19-testning skattefri förmån
Åtgärd – Lättnad för moms på kundförlust

Åtgärd – Korttidspermittering 

Beslut 200407

Gäller fr o m 200316, upp till 6 månader + ev 3 mån förlängning 80% gäller enl beslut fr o m 200501 t o m 200731. Kan sökas 200601-200614

Beskrivning: Anställd går tillfälligt ned i arbetstid med 20%, 40%, 60% (el 80% enl förslag) av lön. Utan kollektivavtal måste 70% av de anställda godkänna permitteringen. Annars via facket. Arbetsgivaren ska ha drabbats av allvarliga och tillfälliga svårigheter pga Corona. Första avstämningen för dem som beviljats stöd fr 16 mars ska nu rapporteras in till Tillväxtverket senast 200614 med start. Läs mer. 

Ansökan om utökat stöd sker i samband med avstämningen. Krav på anställning i minst 3 månader gäller.

Ansökan på Tillväxtverket

Bolagsform: Alla. Dock ej ägare i EF, HB, KB

Angående utdelning ur bolag efter erhållet stöd:  De bolag som erhållit stöd för korttidspermittering anses – om utdelningar görs efter 16 mars 2020 – ha påverkat sin rätt till detta stöd. Utdelningar eller andra värdeöverföringar under stödperioden eller i nära samband med denna innebär enligt Tillväxtverket en presumtion för att det inte råder sådana allvarliga ekonomiska svårigheter hos företaget att en stödåtgärd skulle vara berättigad. Det är då upp till företaget att visa att förutsättningar för stöd finns.

Koncernbidrag inget hinder: Tillväxtverket förtydligar att koncernbidrag för 2019 som beslutas 2020 inte ska utgöra hinder för stöd för korttidspermittering. För bolag med brutet räkenskapsår gäller bedömningen för koncernbidrag som avser räkenskapsår fram till den 16 mars 2020.

Åtgärd – Anstånd med inbet av skatter och moms

Beslut 200407

Gäller fr o m 7/4 men gäller retroaktivt fr 1/1 2010

Beskrivning: Anstånd AGI och moms för 3 månader (ej årsmoms) under perioden 2020-01 – 2020-09. Lån från staten, ränta motsv 3,1%. Ska återbetalas direkt efter anståndsperioden.

Skatter och moms ska redovisas på ordinarie datum, endast betalningar kan göras senare.

Kan ej sökas av företag som var på obestånd före Corona.

Ansökan till Skatteverket

Bolagsform: Alla

Åtgärd – Slopat karensavdrag

Beslut 200407

Gäller fr o m 7/4 men gäller retroaktivt fr 11 mars t o m 31 maj. Gäller till 30 september enligt förslag.

Beskrivning: Den enskilde löntagaren får ett vanligt karensavdrag på sin lönespecifikation och ansöker själv hos Försäkringskassan om återbetalning.  Återbetalning 700 kr brutto per person och sjukdomstillfälle. Återbetalningen höjs från 1/6 enligt förslag till 804 kr brutto.

Ansök hos Försäkringskassan

Bolagsformer: Alla
Dock ej ägare i EF, HB, KB

Åtgärd – Kompensation för sjuklön

Gäller under april och maj. Förlängs enligt förslag för att gälla för även juni och juli.

Beskrivning: Återbetalning sker via arbetsgivarens skattekonto
Gäller ej frånvaro pga smittskyddslagen – dessa ersätts av staten och redovisar AGI hos Skatteverket enligt normala regler.

Återbetalning Sker per automatik efter redovising av AGI.  Staten kommer 1/8-30/9 ersätta arbetsgivarna för högre sjuklönekostnader.

Bolagsformer: Alla
Dock ej ägare i EF, HB, KB

Åtgärd – Slopat krav på läkarintyg

Beslut 200407

Gäller fr o m 30 mars avs sjuk- lön. VAB fr o m 19 mars

Beskrivning: Kravet på läkarintyg för sjukdag 8-14 slopas.  Gäller oavsett sjukdom eller smitta
Förlängt för de anställda – gäller upp till dag 21 av sjukperioden (ingen skillnad f ftg). Förlängs enligt förslag t o m 2020-09-30.

Omfattar alla anställda

Åtgärd – Statlig företagsakut

Gäller fr.o.m. 1 april 2020 t.o.m. 30 juni 2020

Beskrivning: Staten går in med en garanti på 70% för nya lån från bankerna till företag. Max 75 Mkr per bolag. Banken hanterar kreditbedömning.

Ska ej användas för bonusar och utdelningar enligt staten.

Ansökan: Hos banken av företaget

Bolagsformer: Alla

Åtgärd – Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter

Gäller fr o m 1 mars t o m 30 juni

Beskrivning: Staten sänker arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Arbetsgivaravgiften sänks till enbart ålderspensionavgift, dvs 10,21% Gäller för max 30 st löner upp till 25 tkr per månad.

Genomförs via kryss i ruta 062 på AGI alt via uppdaterat löneprogram Förslaget för ägare av EF, HB och KB är att sänkningen blir ned till ålderspensionsavgiften och 2/3 av övriga avgifter (eftersom dessa beräknas på hela året), dvs ca 23 % vid 7 karensdagar mot 29% nu

Ansökan: av arbetsgivare

Bolagsformer: Alla. Dock andra regler för ägare av EF, HB, KB

Åtgärd – Förslag om tillfällig hyresrabatt

Gäller 1 april – 30 juni

Beskrivning:
Hyresvärden kan sätta ned hyran med 50% till företag med svårigheter. Gäller endast vissa utsatta branscher. Staten betalar ut halva mellanskillnaden till hyresvärden .

Länk till branscher som förslås få nedsättning.

Bolagsformer: Alla

Ansökan Av fastighetsägaren hos Länsstyrelsen.

Åtgärd – Periodiseringsfonder

Gäller Bokslut avseende 2019

Beskrivning: Företag ges möjlighet att sätta av upp till 100% av vinsten för 2019
(max 1 Mkr) till periodiseringsfond att utnyttja mot förluster de kommande 6 åren. Därigenom blir hela vinsten skattefri i år och det blir då möjligt att upprätta en ny s k Preliminär Inkomstdeklaration och få tillbaka F-skatter inbetalda under år 2019 (OBS – gäller ej den del av F-skatt som ska täcka andra skatter t ex fastighetsskatt, löneskatt etc)

Ansökan: I inkomstdeklarationen

Bolagsformer: Endast ägare av EF och HB/KB

Åtgärd – Vilande bolag vid arbetslöshet

Gäller Under 2020

Beskrivning: Regeringen har utökat möjligheten att få arbetslöshetsersättning när ett företag har varit vilande. Uppehåll i verksamheten som görs under 2020 ska inte beaktas vid prövningen av femårsregeln. Detta ska gälla både vid prövning som görs under innevarande år men även eventuella prövningar i framtiden. Därmed ökas möjligheten till A-kasseersättning

Man har också meddelat om att vissa åtgärder i företaget ska kunna vidtas av en egenföretagare som vilandeförklarar sitt företag och samtidigt lyfter a-kassa. Läs mer här.

Ansökan: Skatteverket avs vila. Försäkringskassan avs A-kassa

Bolagsformer: Endast ägare av EF och HB/KB

Åtgärd – Helårsmoms

Gäller 191227 – 210117

Beskrivning: Helårsmoms som ska redovisas under denna tidsperiod kan man få anstånd för att betala ett år senare.

Ansökan: Skatteverket

Bolagsformer: Alla bolag med helårsmoms, dvs omsättning på max 1 Mkr

Åtgärd – Bolags- och föreningsstämmor

Gäller 15 april – 31 december

Beskrivning: Lättnader för röstande har beslutats, t ex ökade möjligheter till poströstning, fullmakter mm.

Bolagsformer: Alla aktiebolag och föreningar inklusive ekonomiska föreningar, Brf och Hrf.

Åtgärd – Regeringens stöd till kulturen

Gäller från och med 28 april

Beskrivning: Den 8 april 2020 antog riksdagen i en extra ändringsbudget förslaget om att avsätta 500 miljoner kronor till kulturen för verksamheter som förlorar intäkter till följd av situationen med det nya coronaviruset.

Stöd till enskilda kulturskapare i form av stipendier prövas av Konstnärsnämnden, och Sveriges författarfond när det gäller litteratur- och ordområdet. www.konstnarsnamnden.se/ www.svff.se

I augusti kommer ytterligare 20 miljoner krisstöd fördelas via Konstnärsnämnden. Läs mer om det här.

Stöd till filmverksamhet prövas av Svenska Filminstitutet. www.filminstitutet.se

Stöd till övrig kulturverksamhet prövas av Statens Kulturråd. www.kulturradet.se

Bolagsformer: Aktiebolag och enskilda firmor

Åtgärd – Regeringens Omställningsstöd 

Gäller: Första ansökningsdag 2020-07-01

Beskrivning: Den 30 april 2020 presenterade Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna ett förslag om att införa ett direkt omsättningsstöd till de verksamheter som förlorat mycket av sin omsättning under mars och april till följd av situationen med det nya coronaviruset.  Krav för att ta del av stödet:
– omsättning på minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret
– omsättningstapp på minst 30 procent.
– omsättningstappet beräknas på mars och april 2020 jämfört med samma månader förra året.

Stödet uppgår till mellan 22,5% och 75% av företagets fasta kostnader utom lön. Stödet ska kunna beviljas företag och organisationer som har F-skatt samt ideella föreningar utan F-skatt och betalas ut genom Skatteverket. Stödet kommer inte betalas ut till företag med hemvist i skatteparadis.

Maxbeloppet föreslås vara 150 miljoner kronor per företag. Totala kostnaden för stödet beräknas bli 39 miljarder kronor. Skatteverket kommer att utföra efterkontroller. Första ansökningsdag om beslutet går igenom: 2020-07-01.

Vid tillämpning av reglerna hanteras varje företag i en koncern som en individuell stödmottagare. Dock avser gränsen för stödet 150 Mkr hela koncernen. Vid ansökan om stöd över 100 tkr måste ansökan kompletteras med ett yttrande från auktoriserad eller godkänd revisor.

Ansökan: Hos Skatteverket

Bolagsformer: Alla med F-skatt och samt ideella föreningar utan F-skatt med omsättning på minst 250 tkr fg räkenskapsår

Åtgärd – Kompensation av egenföretagare vid sjukfrånvaro

Gäller: 11 mars – 30 september

Beskrivning: För egenföretagare lämnas sjukpenning de första 14 dagarna med 804 kr per dag till alla, oavsett vald karens med F-skatt.

Ansökan: Försäkringskassan

Bolagsform: Ägare av EF/HB/KB

Åtgärd – Tillfälligt slopad förmånsbeskattning för parkering och gåvor till anställda

Gäller 200401-201231 resp 200601-201231

Beskrivning: Anställda som har tillgång till fri parkering på sin arbetsplats behöver inte betala förmånsskatt för det. Syftet är att minska smittspridningen genom att underlätta för att ta sig till sin arbetsplats utan att åka med kollektivtrafik. Skattefrihet ska även gälla för gåvor för upp till 1.000 kr per anställd (per år). Det här ska gälla utöver de skattefria gåvor som redan finns som exempelvis julgåvor. Skattefriheten för dessa gåvor föreslås gälla från juni och året ut.

Ansökan: Genom det egna lönesystemet

Bolagsform: Alla bolagsformer med anställda

Åtgärd – Covid-19-testning – skattefri förmån

Det finns inte någon generell skattefrihet för anställda när en arbetsgivare bekostar olika hälsotester och provtagningar för att konstatera och utesluta sjukdomar. Men eftersom Covid-19 betraktas som en samhällsfarlig sjukdom och är anmälnings- och smittspårningspliktig skall provtagningen omfattas av skattefriheten för förebyggande behandling. Arbetsgivaren behöver därför inte förmånsbeskatta personal för testning av Covid-19.

Åtgärd – Lättnad för moms på kundförlust

Gäller: 200201-201231

Beskrivning: Med anledning av många företags svårigheter att betala sina leverantörsfakturor ger nu Skatteverket en tillfällig lättnad på kraven för att få tillbaka momsen på ej betalda kundfakturor. Om följande villkor är uppfyllda får man sätta ned beskattningsunderlaget oavsett om konkurs är konstaterad eller ej:
– Köparen är en beskattningsbar person
– Fakturan utfärdas mellan 200201 och 201231
– Det har gått minst tre månader sedan fordran förföll till betalning
– En skriftlig betalningspåminnelse har skickats ut – Säljaren och köparen är inte i intressegemenskap.

Om säljaren senare får delvis betalt är den skyldig att redovisa moms på denna del.

Denna lathund för Corona-åtgärder är på uppdrag av Svenska Tecknare framtagen av Scanena International AB. Senast uppdaterad 30 juni 2020.