Illustration: Martin Kellerman

Avtalsprinciper

Avtal- viktigt att tänka på

Det är viktigt att ha ett avtal innan du börjar jobba. Ett avtal kan vara både muntligt och skriftligt men det är helt klart lättare att visa vad som sagts om man har det skriftligt. Om du har en muntlig uppgörelse med en kund, se till att få den bekräftad via e-post. Tänk på att en offert är ett bindande avtal men att en faktura inte är det.

Här kommer några råd att hålla i minnet när du ska ta fram ett avtal.

  • Definiera parterna.
  • Beskriv uppdraget, vad är det som ska göras? Se till att få en tydlig brief!
  • Specificera hur länge och i vilka former kunden får rätt att använda ditt material. Rättighetsupplåtelsen är en viktig punkt.
  • Avtala om hur många skissomgångar som ingår i ditt pris. För skissomgångar utöver avtalade rekommenderas debitering per timme.
  • Se till att avtala om din rätt till betalning i det fall att uppdraget bryts.
  • Avtala om vem som äger original och manualer med mera.
  • Gör upp om hur länge avtalet ska gälla och hur länge kunden har rätt till ditt material.
  • Skriv in att det vid eventuell tvist är allmän domstol som ska lösa tvisten, ett skiljemannaförfarande är en mycket kostsam process.
  • Begär underskrifter från behörig avtalsslutande part.

Svenska Tecknare erfar att många av de avtal som sluts mellan bildskapare och beställare inte alltid är skriftliga och att uppdrag och upplåtelse inte är bestämt innan arbetet sätts igång. Det gör att många uppdrag präglas av osäkerhet på hur överenskommelsen ser ut. Att inte ha reglerat arbetet och upplåtelsen ökar risken för problem längs vägen för alla parter.

15 avtalsprinciper för en hållbar avtalsmarknad

Som ett led i Svenska Tecknares arbete för att skapa en mer hållbar och rimlig avtalsmarknad inom bild- och formbranschen har organisationen tagit fram 15 avtalsprinciper som både uppdragsgivare och uppdragstagare kan dra nytta av. För att se principerna i sin helhet tryck på länken här:  15 punkter för en hållbarare avtalsmarknad

Punkterna reglerar exempelvis:
– att kreatören ska bli namngiven
– att kreatören har rätt till ersättning för mertid
– vad som händer vid avbrutet uppdrag och förseningar
– vad som gäller vid skissuppdrag
– hur otydliga avtal ska tolkas
– hur tvister ska lösas.

Om uppdragstagare och uppdragsgivare är överens om dessa 15 punkter har vi kommit en bit på väg mot en mer hållbar avtalsmarknad för både kreatörer och beställare.

För att komma till avtalsmallar framtagna av Svenska Tecknare tryck här.