Corona

Svenska Tecknares redovisningsbyrå Scanena har koll på vilka politiska åtgärder med ekonomisk karaktär som berör föreningens yrkesgrupper. Månadsvis uppdateras en ekonomisk lathund med de åtgärder som gäller för tillfället och här nedan presenteras ett urval av de stöd som berör medlemskåren och egenföretagare i synnerhet.

Corona-information för företagare – vecka 15

A-kassa

Regeringen har beslutat att företag som läggs vilande om en företagare blir arbetslös ska undantas från regeln att ett företag bara får läggas vilande en gång under en period av fem år.

Därmed ökas möjligheten till A-kasseersättning

En företagare ska anses vara arbetslös trots att vissa begränsade åtgärder vidtas i näringsverksamheten. Det innebär att det blir tillåtet med uppdatering av en webbplats eller sociala medier i begränsad omfattning eller upprätthållande av viss begränsad kund- eller leverantörskontakt, om dessa åtgärder endast syftar till att senare kunna återuppta verksamheten.

Enligt ett nytt beslut ska regeln om undantag från 5-årskarensen för vilande bolag även gälla år 2021.

Omsättningsstödet

Omsättningsstöd för enskilda näringsidkare

 • –  Krav på omsättning över 200 tkr 2019 för period augusti-oktober
 • –  Krav på omsättning över 180 tkr 2019 för perioder därefter
 • –  Omsättningsminskning och ersättningsnivåer:
 • –  Augusti-oktober – minskning på minst 40% mot samma period 2019 ger 75% av omsättningstappet med maximalt 72.000 kr i ersättning.
 • –  November-december – minskning på minst 30% mot samma period 2019 ger 90% av omsättningstappet med maximalt 48.000 kr i ersättning.
 • –  Januari-februari – minskning på minst 30% mot samma period 2019 ger 90% av omsättningstappet med maximalt 48.000 kr i ersättning.
 • –  Sista ansökningsdag för perioden augusti -20 – februari -21 är sista april!Omsättningsstöd för fysiska delägare i handelsbolag

– Krav på omsättning över 200 tkr 2019 per registrerad delägare 210228 för period augusti-oktober

– Krav på omsättning över 180 tkr 2019 per registrerad delägare 210228 för perioder därefter

 • –  Omsättningsminskning och ersättningsnivåer:
 • –  Mars-april -20 – minskning på minst 30% mot samma period 2019 ger 75% avomsättningstappet med maximalt 48.000 kr i ersättning
 • –  Maj – 20 – minskning på minst 40% mot samma period 2019 ger 75% av omsättningstappet med maximalt 24.000 kr i ersättning
 • –  Juni-Juli -20 – minskning på minst 50% mot samma period 2019 ger 75% av omsättningstappet med maximalt 48.000 kr i ersättning
 • –  Augusti-oktober – minskning på minst 40% mot samma period 2019 ger 75% av omsättningstappet med maximalt 72.000 kr i ersättning.
 • –  November-december – minskning på minst 30% mot samma period 2019 ger 90% av omsättningstappet med maximalt 48.000 kr i ersättning.
 • –  Januari-februari – minskning på minst 30% mot samma period 2019 ger 90% av omsättningstappet med maximalt 48.000 kr i ersättning.
 • –  Stödet trädde i kraft 210329 och kan sökas t o m 210615.
 • –  Förslag finns på förlängning för perioden mars-april – 21 för 30% minskning och 50% ersättning

Krisstöd till Kulturen

Vårens nya krisstöd – Kulturrådet informerar:

Den 8 februari öppnar Kulturrådet ansökningsomgången för krisstöd till särskilda behov i kulturlivet. Vi kan ännu inte utlysa krisstödet för inställda och uppskjutna evenemang perioden 1 oktober – 31 december 2020, eftersom EU-kommissionens godkännande av statsbidraget dröjer. Det tidigare angivna datumet 28 januari gäller därmed inte längre som utlysningsdatum. I dagsläget inväntar vi information om när detta stöd kan öppna.

Momslättnader

Regeringens Corona-stödspaket innehåller inga lättnader avseende moms, men däremot generösa anståndsmöjligheter och även vissa förkortningar när det gäller att återfå moms på ej betalda kundfakturor.

Anstånd

Staten erbjuder anstånd för betalning av arbetsgivaravgifter, källskatt för totalt 7 månader och moms för 6 månader (ej årsmoms).

För de anstånd som söktes under våren -20 finns nu även möjlighet till förlängning till 12 mars 2022 och därefter ytterligare möjlighet till förlängning ett år, dvs till våren 2023.

– För den som har årsmoms kan ansökan beviljas om ett års anstånd.

 • –  Ansökan görs på www.skatteverket.se. Fritt val av månader.
 • –  Ränta 1,25% – ej avdragsgill – debiteras skattekontot.
 • –  Anståndsavgift 0,1 % per månad – ej avdragsgill.
 • –  Anståndet ska återbetalas i sin helhet vid anståndsperiodens slut.Moms vid ej betalda kundfakturor:Med anledning av många företags svårigheter att betala sina leverantörsfakturor ger nu Skatteverket en tillfällig lättnad på kraven för att få tillbaka momsen på ej betalda kundfakturor. Om följande villkor är uppfyllda får man sätta ned beskattningsunderlaget oavsett om konkurs är konstaterad eller ej:- Köparen är en beskattningsbar person
  – Fakturan utfärdas mellan 200201 och 211231
  – Det har gått minst tre månader sedan fordran förföll till betalning

– En skriftlig betalningspåminnelse har skickats ut
– Säljaren och köparen är inte i intressegemenskap
Om säljaren senare får delvis betalt är den skyldig att redovisa moms på denna del.

Omställningsstödet

Kan sökas av alla bolagsformer med en omsättning på minst 250 tkr under 2019. Enligt nytt beslut har Omställningsstödet förlängts t o m 210630.

Omsättningstapp på mer än 30% jämfört med samma period 2019 (ej 2020!) är kravet för att kunna få stödet.

Omställningsstödet blir under denna period 70% av vissa fasta kostnader men för mindre företag är stödet 90% av dessa kostnader.

Ansökan för perioden januari-februari -21 öppnade den 1 mars.

Om Skatteverket finner att omställningsstödet har missbrukats har de en skyldighet att anmäla brott enligt lagen om omställningsstöd.

De företag som har rätt till stöd kommer att få ersättning för mellan 70–90 procent av sina så kallade icke-täckta fasta kostnader. De högsta subventionsgraderna gäller små företag. Det är företagets fasta kostnader enligt samma definition som tidigare minus det täckningsbidrag företaget fått från sin försäljning under stödperioden.

När man fastställer täckningsbidraget får företag räkna med sina lönekostnader i de rörliga kostnader som minskar försäljningsintäkterna. Att beräkningen ändras beror på EU:s regler för den här typen av stöd. Modellen bedöms vara mer förmånlig för de flesta företag jämfört med vad som gällt tidigare.

Företag kan få stöd med sammanlagt högst 97 miljoner kronor för stödperioderna augusti 2020 till juni 2021. Krav på revisorsintyg gäller ansökningar på minst 100 000 kronor för en stödperiod.

Ansökningsperioden för mars öppnades 210406 och för april kommer att öppnas 210503.

Regeringen har beslutat om en förordning gällande omställningsstöd till vissa särskilt drabbade företag, och stödet går redan att söka från 15 mars, då förordningen trädde i kraft. När det gäller perioderna maj-juni 2021 måste stödet godkännas av EU-kommissionen så något datum för ikraftträdande är inte känt i dagsläget.

Övriga stödformer för företag

 •  Nedstängningsstöd till företag som drabbats av pandemilagen
 •  Sänkta arbetsgivaravgifter för ungdom 18-23 år från 210101 till 19,73 % istället för 31,42% och under juli-augusti till 10,21 % upp till 25.000 kr per månad.
 • Utvidgat Växa-stöd – lägre arbetsgivaravgifter för de två första eller den andra anställda från 210701. Gäller även enmansaktiebolag som anställer sin första externa person. Gäller under 24 månader. Gäller ej närstående personer.
 • Förlängt fribelopp för studenter under första halvåret 2021. Under perioden januari- juni finns ingen beloppsgräns för intjänad lön samtidigt som man uppbär studiemedel från CSN.
 • Möjligheter till statliga garantier för företagslån via Regeringens företagsakut
 • Tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster i inkomstslagen tjänst och närings-verksamhet i intervallet 60.000 kr – 500.000 kr under år 2021 och 2022.
 •  Korttidspermittering av anställda. Regeringen har nu beslutat att stödet för korttidsarbete förlängs för att även omfatta till som längst 30 juni 2021.
  Den tidigare gränsen på nio månaders sammanlagd permitteringsperiod förlängs med maximalt 7 månader.
 • Under januari-juni blir subventionen som tidigare 75%. En striktare kontroll kommer att genomföras. Nya avtal krävs – man kan inte förlänga korttidspermittering utan att först skriva nya avtal med personalen eller i förekommande fall facket.

Till lathunden – uppdaterad senast 1 april 2021

Lathund Corona för företag 200401