Lathund – Corona

Svenska Tecknare har givit uppdrag åt vår redovisningsbyrå att ta fram en lathund för vilka politiska åtgärder med ekonomisk karaktär som är av vikt för föreningens yrkesgrupper med över 90% egenföretare. Senast uppdaterad 14 januari 2021.

Innehåll nedan har följande rubriker i nämnd ordning:

Åtgärd – Korttidspermittering
Åtgärd – Anstånd med inbet av skatter och moms
Åtgärd – Slopat karensavdrag
Åtgärd – Slopat krav på läkarintyg
Åtgärd – Kompensation för sjuklön
Åtgärd – Statlig företagsakut
Åtgärd – Förslag om tillfällig hyresrabatt
Åtgärd – Periodiseringsfonder
Åtgärd – Vilande bolag vid arbetslöshet – lättnader i a-kasseregler
Åtgärd – Helårsmoms
Åtgärd – Bolags- och föreningsstämmor
Åtgärd – Regeringens stöd till kulturen – hösten 2020
Åtgärd – Tillfälligt slopad förmånsbeskattning för parkering och gåvor till anställda
Åtgärd – Covid-19-testning skattefri förmån
Åtgärd – Lättnad för moms på kundförlust
Åtgärd – Skatteregler vid hemarbete i Coronatider
Åtgärd – KLYS förslag till uppföljande krispaket
Åtgärd – Förlängning av regeringens omställningsstöd
Åtgärd – Regeringens budget
Åtgärd – Regeringens omsättningsstöd
Åtgärd – Tillfälligt nedsatta arbetsgivaravgifter för personer mellan 19 och 23 år
Åtgärd – Tillfällig skattereduktion för investeringar
Åtgärd – Nationella företagsakuten

Åtgärd – Korttidspermittering 

Beslut 200407

Gäller fr o m 200316 med förlängning t o m 210630 med 20%, 40%, 60%, 80% gällde för perioden fr o m 200501 t o m 200731 och föreslås även gälla under 2020. 210101-210331.

Beskrivning: Anställd går tillfälligt ned i arbetstid med 20%, 40%, 60% (el 80% enl förslag) av lön. Utan kollektivavtal måste 70% av de anställda godkänna permitteringen. Annars via facket. Arbetsgivaren ska ha drabbats av allvarliga och tillfälliga svårigheter pga Corona. Ansökan om utökat stöd sker i samband med avstämningen. Krav på anställning i minst 3 månader gäller. Även företagarens familj är inkluderad under 2020.

Läs mer på Tillväxtverkets webbplats 

Ansökan/avstämning hos Tillväxtverket

Bolagsform: Alla. Dock ej ägare i EF, HB, KB

Angående utdelning ur bolag efter erhållet stöd:  De bolag som erhållit stöd för korttidspermittering anses – om utdelningar görs efter 16 mars 2020 – ha påverkat sin rätt till detta stöd. Utdelningar eller andra värdeöverföringar under stödperioden eller i nära samband med denna innebär enligt Tillväxtverket en presumtion för att det inte råder sådana allvarliga ekonomiska svårigheter hos företaget att en stödåtgärd skulle vara berättigad. Det är då upp till företaget att visa att förutsättningar för stöd finns.

Koncernbidrag inget hinder: Tillväxtverket förtydligar att koncernbidrag för 2019 som beslutas 2020 inte ska utgöra hinder för stöd för korttidspermittering. För bolag med brutet räkenskapsår gäller bedömningen för koncernbidrag som avser räkenskapsår fram till den 16 mars 2020.

OBS! Regeringen föreslog den 9/11 att åtgärden förlängs för att även omfatta till som längst 30 juni 2021. Den tidigare gränsen på nio månaders sammanlagd permitteringsperiod förlängs med maximalt 7 månader. Under januari-mars blir subventionen som tidigare 75% och under april-juni sjunker den till 50%. En striktare kontroll kommer att genomföras.

Åtgärd – Nytt förslag om förtydliganden avseende utdelning ur bolag
Regeringen föreslår tydligare regler när det gäller vinstutdelning och rätten till stöd. Enligt regeringens förslag har en arbetsgivare inte rätt till stöd om arbetsgivaren beslutat om eller verkställt vinstutdelning under:

* stödperioden

* 2 månader före stödperioden

* 6 månader efter stödperioden

Tillväxtverket har meddelat att kontroller av vinstutdelningar och andra värdeöverföringar under 2020 kommer att göras utifrån Regeringens nya förslag.

Nytt förslag om jämförelsemånad
För den arbetsgivare som tidigare sökt korttidspermitteringsstöd och vill förlänga perioden, så ska samma jämförelsemånad gälla som vid tidigare ansökan.
För den arbetsgivare som söker om stöd för första gången föreslår Regeringen att jämförelsemånaden ska vara september 2020.

Denna förändring föreslås träda i kraft från 15 februari 2021 men tillämpas retroaktivt från 1 december 2020.

Relaterat rättsfall 20-11-26
Ett bolag har beslutat om utdelning under perioden mars 2020 – juni 2021. Utdelningen är ännu ej utbetald och bolaget anser att det därför inte är något hinder för omsättningsstöd. Kammarrätten håller inte med om denna tolkning – man ska varken besluta eller verkställa en värdeöverföring till ägarna – varför Kammarrätten avslår överklagandet.

Åtgärd – Anstånd med inbet av skatter och moms

Beslut 200407

Gäller fr o m 7/4 men gäller retroaktivt fr 1/1 2020

Beskrivning: Anstånd AGI och moms för 3 månader (ej årsmoms) under perioden 2020-01 – 2020-09. Lån från staten, ränta motsv 3,1%. Ska återbetalas direkt efter anståndsperioden.

Skatter och moms ska redovisas på ordinarie datum, endast betalningar kan göras senare.
Kan ej sökas av företag som var på obestånd före Corona.

Ansökan kan göras för period t o m 200930.

Ansökan kan göras retroaktivt, men anstånd gäller högst 12 månader från ordinarie redovisningsdag. Anståndsavgift om 0,2 % tas ut från månad 7 efter beviljat anstånd.

Ansökan till Skatteverket

Bolagsform: Alla

Åtgärd – Slopat karensavdrag

Beslut 200407

Gäller fr o m 7/4 men gäller retroaktivt fr 11 mars t o m 30 april 2021 enl nytt beslut.

Beskrivning: Den enskilde löntagaren får ett vanligt karensavdrag på sin lönespecifikation och ansöker själv hos Försäkringskassan om återbetalning. Återbetalning 810 kr från 210101 (tidigare 804 kr) brutto per person och sjukdomstillfälle.

Ansök hos Försäkringskassan

Bolagsformer: Alla
Dock ej ägare i EF, HB, KB

Åtgärd – Slopat krav på läkarintyg

Beslut 200407

Gäller fr o m 30 mars avs sjuk- lön. VAB fr o m 19 mars.

Beskrivning: Kravet på läkarintyg för sjukdag 8-14 slopas. Gäller oavsett sjukdom eller smitta.
Förlängt för de anställda – gäller upp till dag 21 av sjukperioden (ingen skillnad f ftg). Förlängs enligt förslag t o m 2020-10-30.

Beslutet ändrat 201021 – fr o m 201101 gäller gamla reglerna om läkarintyg till Försäkringskassan från dag 15. Vid VAB gäller läkarintyg till Försäkringskassan från dag 8. Regeringen lättar dock på regeln om läkarintyg till arbetsgivaren och bibehåller där dag 15 (istället för dag 8). Vid insjuknande före 1/11 avvaktar försäkringskassan – vid insjuknande från 1/11 kommer läkarintyg att begäras in.

Nytt beslut 11 december 2020: Nu backar Försäkringskassan från kravet på läkarintyg från dag 8 resp 15 för VAB respektive sjukpenning. Under perioden 201215-210131 gäller läkarintyg från dag 22 i båda fallen. Smittbärarpenning kräver fortfarande läkarintyg från dag 1 men här finns också ett förslag om lättnader – dock måste regeringen först genomföra en förordningsändring

Omfattar alla anställda

Åtgärd – Kompensation för sjuklön

Gäller: fr o m 7/4 och skall gälla till 30/4 2021

Staten ersätter arbetsgivarna för högre sjuklönekostnader 1/8 2020 – 30/4 2021. Förslaget om förlängning till 210430 är ännu ej beslutat.

Under april-juli fick arbetsgivare full kompensation för hela sjuklönekostnaden.

Under augusti-december lämnades ersättning för sjuklönekostnader till den del de överstiger följande belopp, vilka nu föreslås förlängas t o m 210430:

Sjuklönekostnad           Total lönekostnad per månad
0,35%                                 högst 250 000 kr
0,63%                                 250 001–500 000 kr
0,77%                                 500 001–1 000 000 kr
0,86%                                1 000 001–1 667 000 kr
1,07%                                 över 1 667 001

Ansökan: Sker per automatik efter redovisad AGI. Återbetalning sker via arbetsgivarens skattekonto

Bolagsformer: Alla. Dock ej ägare i EF, HB, KB

Åtgärd – Statlig företagsakut

Gäller fr.o.m. 1 april 2020 t.o.m. 31 december 2020

Beskrivning: Staten går in med en garanti på 70% för nya lån från bankerna till företag. Max 75 Mkr per bolag. Banken hanterar kreditbedömning.

Ska ej användas för bonusar och utdelningar enligt staten.

Ansökan: Hos banken av företaget. Sista ansökningsdag 201218.

Bolagsformer: Alla

Åtgärd – Förslag om tillfällig hyresrabatt

Gäller Förlängt stöd t o m 210228

Beskrivning:
Hyresvärden kan sätta ned hyran med 50% till företag med svårigheter. Gäller endast vissa utsatta branscher. Staten betalar ut halva mellanskillnaden till hyresvärden .

Länk till branscher som förslås få nedsättning.

Bolagsformer: Alla

Ansökan Av fastighetsägaren hos Länsstyrelsen.

Åtgärd – Periodiseringsfonder

Gäller Bokslut avseende 2019 men kan sökas retroaktivt via omprövning

Beskrivning: Företag ges möjlighet att sätta av upp till 100% av vinsten för 2019
(max 1 Mkr) till periodiseringsfond att utnyttja mot förluster de kommande 6 åren. Därigenom blir hela vinsten skattefri i år och det blir då möjligt att upprätta en ny s k Preliminär Inkomstdeklaration och få tillbaka F-skatter inbetalda under år 2019 (OBS – gäller ej den del av F-skatt som ska täcka andra skatter t ex fastighetsskatt, löneskatt etc).

Detta kan göras retroaktivt i upp till 6 år.

Ansökan: I inkomstdeklarationen

Bolagsformer: Endast ägare av EF och HB/KB

Kommentar 2020-11-25 – Nu är det dags att ansöka om rätt F-skatt för 2021. Görs via Skatteverkets hemsida med e-legitimation i tjänsten Preliminär Självdeklaration. Om man också ser att resultatet 2020 verkar bli annat än det man betalat F-skatt för under året kan man även ändra detta nu.

Åtgärd – Lättnader i a-kasseregler – Vilande bolag vid arbetslöshet

Gäller till och med 2021

Beskrivning: Regeringen har utökat möjligheten att få arbetslöshetsersättning när ett företag har varit vilande. Uppehåll i verksamheten som görs under 2020 ska inte beaktas vid prövningen av femårsregeln. Detta ska gälla både vid prövning som görs under innevarande år men även eventuella prövningar i framtiden. Därmed ökas möjligheten till A-kasseersättning

En företagare ska anses vara arbetslös trots att vissa begränsade åtgärder vidtas i näringsverksamheten. Det innebär att det blir tillåtet med uppdatering av en webbplats eller sociala medier i begränsad omfattning eller upprätthållande av viss begränsad kund- eller leverantörskontakt, om dessa åtgärder endast syftar till att senare kunna återuppta verksamheten.

Vissa åtgärder i företaget ska alltså kunna vidtas av en egenföretagare som vilandeförklarar sitt företag och samtidigt lyfter a-kassa. Läs mer här.

Ansökan: Skatteverket avs vila. Försäkringskassan avs A-kassa

Bolagsformer: Endast ägare av EF och HB/KB

Lättnaderna i a-kasseregler – samlat
Regeringen beslutade i våras om ökade möjligheter till a-kassa för företagare. Dessa åtgärder förlängs nu i ett år till och med 2021.

Kraven för hur länge man behöver ha arbetat (arbetsvillkoret) och hur länge man behöver ha varit medlem i en a-kassa (medlemsvillkoret) är till och med dec 2021 sänkta. Istället för det tidigare kravet på 12 månader, räcker det att ha varit medlem i sin a-kassa i tre månader för att få a-kassa.

Lättnaderna under 2020 och 2021 innebär också att det är tillåtet med viss aktivitet i företaget under vilandepeiod såsom uppdatering av webbplats och sociala medier i begränsad omfattning eller upprätthållande av viss begränsad kund- eller leverantörskontakt, åtgärder syftade till att senare kunna återuppta verksamheten. Du kan också vilandeförklara ditt företag fler gånger utan omprövning. Tidigare regler ger att det endast får ske en gång på 5 år utan omrpövning.

Ett höjt tak för grundbeloppet i a-kassan för att lindra de ekonomiska konsekvenserna för den som blivit arbetslös omfattas också av lättnaderna. De sex karensdagarna slopas också tillfälligt och a-kassorna får utökade medel för att handlägga fler ärenden.

Bra sammanställningar om olika A-kassor finns här.

Beskrivning av vad som gäller i Coronatider avseende a-kassa finns mer detaljerat beskrivet här

Åtgärd – Helårsmoms

Gäller 191227 – 210117

Beskrivning: Helårsmoms som ska redovisas under denna tidsperiod kan man få anstånd för att betala ett år senare.

Ansökan: Skatteverket

Bolagsformer: Alla bolag med helårsmoms, dvs omsättning på max 1 Mkr

Åtgärd – Årsredovisning

Beskrivning: Avs bokslut som avslutats innan pandemin tog fart
I årsredovisning för bokslut som avslutats innan pandemin tog fart där årsredovisning lämnas efter att pandemin brutit ut krävs nu en not om Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut med information om hur verksamheten drabbas av Corona-pandemin under år 2020 och framåt.

Beskrivning: Avs bokslut som avslutats efter att pandemin tog fart
I årsredovisning för bokslut som avslutats efter att pandemin tagit fart ska effekterna av Coronapandemin stå i förvaltningsberättelsens avsnitt Väsentliga händelser under räkenskapsåret samt en not om Händelser efter räkenskapsårets utgång.

Bolagsformer: Alla AB

Åtgärd – Bolags- och föreningsstämmor

Gäller 15 april 2020 – 31 december 2021

Beskrivning: Lättnader för röstande har beslutats, t ex ökade möjligheter till poströstning, fullmakter mm. Lagen om dessa lättnader har 201215 förlängts till att gälla t o m 211231.

Bolagsformer: Alla aktiebolag och föreningar inklusive ekonomiska föreningar, Brf och Hrf.

Åtgärd – Regeringens stöd till kulturen – hösten 2020

Kulturminister Amanda Lind kom 2/10 med beslut om hur det stödpaket som ska gå till kulturen om 1,5 miljarder kronor. Den största delen av krisstödet kommer fördelas av Statens kulturråd, Filminstitutet, Konstnärsnämnden och Författarfonden.

Dessa krisstöd har nu börjat beslutas och betalas ut. I samband med vissa utbetalningar uppstår nya skattefrågeställningar. Skatteverket och andra instanser arbetar med att ta fram riktlinjer kring dessa.

Den 21 december meddelade regeringen hur nästa omgång av krisstöd till kulturen kommer fördelas. Liksom tidigare sökomgångar är det främst medel som kan sökas via Sveriges författarfond samt via Konstnärsnämnden som är aktuella för Svenska Tecknares yrkesgrupper. Läs mer om det här.

Åtgärd – Kompensation av egenföretagare vid sjukfrånvaro

Gäller:  t o m 30 april 2021 enl nytt beslut

Beskrivning: För egenföretagare lämnas sjukpenning de första 14 dagarna med 810 kr per dag till alla, oavsett vald karens med F-skatt.

Ansökan: Försäkringskassan

Bolagsform: Ägare av EF/HB/KB

Åtgärd – Tillfälligt slopad förmånsbeskattning för parkering och gåvor till anställda

Gäller 200401-201231 resp 200601-201231

Beskrivning: Anställda som har tillgång till fri parkering på sin arbetsplats behöver inte betala förmånsskatt för det. Syftet är att minska smittspridningen genom att underlätta för att ta sig till sin arbetsplats utan att åka med kollektivtrafik.

Skattefrihet ska även gälla för gåvor för upp till 1.000 kr per anställd (per år). Det här ska gälla utöver de skattefria gåvor som redan finns som exempelvis julgåvor. Skattefriheten för dessa gåvor föreslås gälla från juni och året ut. Om gåvornas sammanlagda värde överstiger 1.000 kr ska endast den överskjutande delen tas upp till förmånsbeskattning. Kravet är att alla anställda omfattas av gåvan.
Enligt nya besked i november 2020 ska man kunna ge sina anställda en julgåva om maximalt 1.450 kr inklusive moms detta år – förutsatt att man inte givit annat under året. Detta gäller dock inte enskilda näringsidkare eller delägare i HB/KB.

Ansökan: Genom det egna lönesystemet

Bolagsform: Alla bolagsformer med anställda

Åtgärd – Covid-19-testning – skattefri förmån

Det finns inte någon generell skattefrihet för anställda när en arbetsgivare bekostar olika hälsotester och provtagningar för att konstatera och utesluta sjukdomar. Men eftersom Covid-19 betraktas som en samhällsfarlig sjukdom och är anmälnings- och smittspårningspliktig skall provtagningen omfattas av skattefriheten för förebyggande behandling. Arbetsgivaren behöver därför inte förmånsbeskatta personal för testning av Covid-19.

Åtgärd – Lättnad för moms på kundförlust

Gäller: 200201-201231

Beskrivning: Med anledning av många företags svårigheter att betala sina leverantörsfakturor ger nu Skatteverket en tillfällig lättnad på kraven för att få tillbaka momsen på ej betalda kundfakturor. Om följande villkor är uppfyllda får man sätta ned beskattningsunderlaget oavsett om konkurs är konstaterad eller ej:
– Köparen är en beskattningsbar person
– Fakturan utfärdas mellan 200201 och 201231
– Det har gått minst tre månader sedan fordran förföll till betalning
– En skriftlig betalningspåminnelse har skickats ut
– Säljaren och köparen är inte i intressegemenskap.

Om säljaren senare får delvis betalt är den skyldig att redovisa moms på denna del.

När många arbetar hemifrån uppstår nya skattefrågor.

Kom ihåg denna lättnad inför redovisningen av moms för kvartal 3 201112!
För dig med månadsmoms gäller naturligtvis samma regler.

Åtgärd – Skatteregler vid hemarbete i Coronatider

Gäller: Från och med aug 2020

Beskrivning: Om t ex arbetsgivaren står för skrivbord, kontorsstol etc som behövs för att arbetet ska kunna utföras i den anställdes hem, så får bolaget initialt avdrag för både kostnaden för inköpet (oavsett om den köps in av bolaget eller som ett utlägg av den anställde) och den ingående momsen. Ingen förmån uppstår för den anställde vid inköpet. Om arbetet efter en tid återgår till att äga rum på den ordinarie arbetsplatsen, så ska den anställde förmånsbeskattas för marknadsvärdet på möblerna om dessa står kvar hos den anställde och inget mer hemarbete ska utföras. Om arbetsgivaren INTE betalar för möbler som köps in för ändamålet kan den anställde yrka avdrag i sin privata deklaration för kostnaden för den del som överstiger 5.000 kr inklusive moms.

Åtgärd – KLYS förslag till uppföljande krispaket till kulturen

Förslag: 2020-08-21

Beskrivning: KLYS presenterade 200821 ett ”krispaket för kulturen 2.0”, vilket delgavs för kulturminister Amanda Lind, näringsminister Ibrahim Baylan och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark vid ett möte. För att ta del av hela förslaget, gå in här:

Åtgärd – Regeringens omställningsstöd

Den 30 april 2020 presenterade Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna ett förslag om att införa ett direkt omsättningsstöd till de verksamheter som förlorat mycket av sin omsättning under mars och april till följd av situationen med det nya coronaviruset. Detta beslutades sedemera och har genomförts. fg räkenskapsår

Den 4 september presenterades ett tilläggsförslag för remiss om att förlänga omställningsstödet för att även gälla perioden maj-juli 2020.

Ersättning föreslås betalas ut med 75% av det procentuella omsättningstappet beräknat på företagets fasta kostnader enligt specifikation från Skatteverket.

– sista ansökningsdag 201215 för perioderna maj och juni-juli. För Augusti – december senast 201215

Maj – högst 75 Mkr/ ftg – krav på omsättningstapp på min 40%
Juni – högst 150 Mkr/ftg – krav på omsättningstapp på min 50%
Juli – högst 150 Mkr/ ftg – krav på omsättningstapp på min 50%
Augusti – oktober – högst 30 Mkr/ftg – krav på omsättningstapp på min 30 %
November – december – högst 30 Mkr/ftg – krav på omsättningstapp på min 40 %

BESLUTAT 201126 att detta stöd förlängas för att även omfatta:

  • augusti-oktober 2020 – För augusti-oktober krävs en 40%-ig omsättningsminskning jämfört med fg år.
  • nov-dec 2020 – För november-december krävs en 30%-ig omsättningsminskning jämfört med fg år.
  • Maximalt belopp som kan utbetalas är 30 Mkr för maximalt 70% av fasta kostnader.

Ansökan – De nya perioderna föreslås träda i kraft den 15 februari och ska kunna ansökas om hos Skatteverket fram till 31 mars 2021.

Förslag 201222: Enligt nytt förslag ska Omställningsstödet förlängas t o m 210228. Omsättningstapp på mer 30% under jan-feb 2021 jämfört med samma period 2019 (ej 2020!) är kravet för att kunna få stödet. Omsättningsstödet blir under denna period 70% av vissa fasta kostnader men för mindre företag är stödet 75% av dessa kostnader.

Ändringarna föreslås träda i kraft 210301 men tillämpas retroaktivt.

Beslut om nekat omställningsstöd
Kammarrätten i Göteborg har nekat ett bolag omställningsstöd efter att bolagsstämman i mars 2020 fattade beslut om aktieutdelning – trots att bolaget återtog utdelningen i efterhand.

Åtgärd – Regeringens budget

Gäller: 2021-01-01 ->

Beskrivning: Den 27 augusti presenterade finansministern budgeten för 2021. Den innehåller en satsning för att återhämta ekonomin efter Corona med 100 miljarder. Det är ännu inte klart vilka pengar som går vart, men stora infrastrukturprojekt kommer att tidigareläggas, satsningar på försvar och rättsväsende kommer att genomföras tillika skattesänkningar inom den utlovade gröna miljöväxlingen.

Finansministerns ambition är fler jobb inom välfärd, vård, skola och omsorg samt stora utbildningssatsningar.

Vad som sedan återstår till de mindre företagen och kultursektorn kommer vi att få veta längre fram. Satsningen finansieras genom lån.

Åtgärd – Regeringens omsättningsstöd

Beskrivning: Den 9 september presenterade regeringen ett förslag om stöd till enskilda näringsidkare om 3,5 miljarder kronor för år 2020, förslaget presenterades efter mycket stora påstötningar från olika intresseorganisationer.

Detta ska korrespondera med det s k omställningsstödet som ges till andra bolagsformer samt kompensera för att man i enskilda firmor inte kunnat ta del av korttidspermitteringar m fl stöd, som inte riktat sig till denna bolagsform.

Förslagets innebörd är: Omsättning 2019 minst 180 tkr ex moms – OBS att det är omsättning – ej resultat

Tre jämförelseperioder:
– mars-april 2020 – krav på <70% av omsättning fg år – maxersättning 48.000 kr
– maj 2020 – krav på <60% av omsättning fg år – maxersättning 24.000 kr
– juni-juli 2020 – krav på <50% av omsättning fg år – maxersättning 48.000 kr Ersättning föreslås om 75% av dokumenterat omsättningstapp
– augusti – oktober – krav på <40% av omsättning fg år – maxersättning 72.000 kr. Ersättning föreslås om 70% av dokumenterat omsättningstapp
– november-december – krav på <30% av omsättning fg år – maxersättning 72.000 kr. Ersättning föreslås om 90% av dokumenterat omsättningstapp

Stödet söks via Boverket och beslutas av den Länsstyrelse där bolaget har sitt säte. Stödet betalas sedan ut via Boverket. Ansökningstiden startade 201110 och tjänsten är öppen t o m 210131.

Nytt förslag 201221 Regeringen föreslog 201221 att omsättningsstödet förlängs till att gälla även för januari-februari 2021. Omsättningsstödet blir 90% av omsättningstappet jämfört med motsvarande period 2019 och max 48.000 kr för denna period. Kan sökas av enskilda näringsidkare med omsättning över 180.000 kr under år 2019.

Föreslås träda i kraft 210301 men ska tillämpas retroaktivt.

Omsättningsstöd och A-kassa går ej att kombinera för samma period
Det har framkommit förtydliganden om att den sökande inte får ha varit berättigad till arbetslöshetsersättning för den period som ansökan avser.

Ansökan skall göras senast 31 januari 2021

Till ansökan på Boverket.

Tillfälligt nedsatta arbetsgivaravgifter för personer mellan 19 och 23 år

Gäller: 20210401-20230331

Beskrivning: Finansdepartementet har fått i uppdrag att ta fram ett förslag innebärande att unga som fyllt 18 år men ej 23 år kan anställas till en lägre arbetsgivaravgift från 20210401. Arbetsgivaravgiften föreslås bli 19,73% istället för den nuvarande fulla arbetsgivaravgiften som är 31,42%. Rabatten gäller ersättningar upp till 25.000 kr per månad.

Bolagsform: Enskild firma, Aktiebolag, Handelsbolag

Tillfällig skattereduktion för investeringar

Gäller: 20210101-20211231

Beskrivning: Investeringstakten för företag minskar och för att stimulera till nya investeringar föreslår regeringen en tillfällig skattereduktion för investeringar under år 2021. Skattereduktionen föreslås uppgå till 3,9% av anskaffningsvärdet på inventarier anskaffade under 2021 och räknas av från inkomstskatten för bolaget oavsett bolagsform. Mer detaljer kommer längre fram.

Bolagsform: Enskild firma, Aktiebolag, Handelsbolag

Nationella företagsakuten

Tillväxtverket finansierar en rådgivningsfunktion för hårt drabbade företagare under Corona-pandemin. Länk till den s k nationella företagsakuten:  https://nationellaforetagsakuten.se/

Även regioner och kommuner har tagit fram olika sorters rådgivning och åtgärder. Sök dessa på din hemregion/kommun.

Bolagsform: Enskild firma, Aktiebolag, Handelsbolag

Denna lathund för Corona-åtgärder är på uppdrag av Svenska Tecknare framtagen av Scanena International AB. Senast uppdaterad 5 november 2020.