Corona

Svenska Tecknares redovisningsbyrå håller koll på de politiska åtgärder med ekonomisk karaktär som är av vikt för föreningens yrkesgrupper. Som medlem kan du ta del av en ekonomisk lathund och några av de mest aktuella åtgärderna presenteras här i text.

Nytt förslag om förstärkt och förlängt omsättningsstöd t o m 210430

Regeringen har nu beslutat att även personer som fått a-kassa under ansökningsperioden ska kunna söka. För dessa räknas a-kasseersättningen av från omsättningsstödet. Även de som inte kunnat söka omsättningsstöd p g a att de varit sjukskrivna eller föräldralediga ges nu möjlighet till det och kan använda sig av omsättningen för 2018 som underlag.

En ytterligare förändring är att för perioden nov 2020-feb 2021 räcker det med en omsättning på 180.000 kr för 2019 (istället för 200.000kr) för att kunna komma ifråga att söka.

Stödformen kommer även att förlängas och även gälla perioden mars och april 2021.

Nya beslut och förslag avseende anstånd för moms och arbetsgivaravgifter

Ett anstånd kan som längst löpa till och med den 12 februari 2022 för arbetsgivaravgifter, preliminärskatt och moms som redovisas månads- och kvartalsvis. I samband med att anståndet upphör finns det möjlighet att ansöka om förlängning av anståndet med ytterligare ett år, dvs t o m 230212. För helårsmoms kan anståndet som längst löpa till och med 230117. I samband med att anståndet upphör finns det möjlighet att ansöka om förlängning av anståndet med ytterligare ett år, dvs t o m 240117.

 Finansdepartementet föreslår om att förlänga anståndsperioden till högst 7 månader för arbetsgivaravgifter och avdragen skatt (mot tidigare 6 månader). Förslaget omfattar även redovisningsperioder för arbetsgivardeklarationer och momsdeklarationer (för de bolag som redovisar moms månadsvis) som infallit under januari -21 (anståndet sökes retroaktivt). Förslag finns även om att sänka anståndsavgiften till 0,1%.

Regeringens omställningsstöd – nya beslut och förslag

EU har nu godkänt omställningsstöden för augusti till och med februari. Regeringen har fattat beslut om att reglerna ska träda i kraft den 25 februari. Stödet beräknas något annorlunda jämfört med tidigare stödperioder. De företag som har rätt till stöd kommer att få ersättning för mellan 70–90 procent av sina så kallade icke-täckta fasta kostnader. De högsta subventionsgraderna gäller små företag. Det är företagets fasta kostnader enligt samma definition som tidigare minus det täckningsbidrag företaget fått från sin försäljning under stödperioden. När man fastställer täckningsbidraget får företag räkna med sina lönekostnader i de rörliga kostnader som minskar försäljningsintäkterna. Att beräkningen ändras beror på EU:s regler för den här typen av stöd. Modellen bedöms vara mer förmånlig för de flesta företag jämfört med vad som gällt tidigare. Företag kan få stöd med sammanlagt högst 97 miljoner kronor för de tre stödperioderna. Krav på revisorsintyg gäller ansökningar på minst 100 000 kronor för en stödperiod.

I ett pressmeddelande 210219 har regeringen aviserat att företag ska ha möjlighet att söka omställningsstöd även för mars och april 2021. Månaderna kommer att utgöra två olika stödperioder för att avräkningen ska fungera för det fall nedstängningsstödet skulle aktualiseras. Stödnivåerna förslås bli desamma som för november -20 – februari -21. Om Skatteverket finner att omställningsstödet har missbrukats har de en skyldighet att anmäla brott enligt lagen om omställningsstöd.

 Ansökan för perioden januari-februari -21 öppnar den 1 mars.

Begränsat antal deltagare vid kultur- och idrottsevenemang – nya förslag på gång

Regeringen förbereder även förslag på ett nytt system för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som ska möjliggöra mer träffsäkra regler när smittläget tillåter.Regeringen föreslår ett nytt regelverk med begränsningar av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, anpassat efter verksamheternas olika förutsättningar att bedrivas på ett smittsäkert sätt. Det nya regelverket kan börja gälla först vid ett förbättrat och mer stabilt smittläge. Deltagarbegränsningar för sammankomster och tillställningar föreslås att variera beroende på arrangemang, bland annat om det sker inom- eller utomhus, och på förutsättningarna att genomföra dem på ett smittsäkert sätt. Folkhälsomyndigheten kommer därtill kunna besluta om kompletterande smittskyddsregler.

Förslagen, som tagits fram med stöd av den tillfälliga covid-19-lagen, skickas på remiss till och med den 26 februari.

Löneökningar under korttidsstöd

Tillväxtverket menar att det under stödperioderna 2021 går

* att genomföra kollektivavtalade löneökningar

* att genomföra löneökningar som är i nivå med kollektivavtalade löneökningar i den bransch där företaget verkar.

Detta förändrar inte reglerna för 2020.

Löneökningar enligt ovan påverkar inte genomsnittlig löneminskning. Den genomsnittliga löneminskningen baseras istället på den ordinarie lönen, dvs lönen före lönehöjningen. Arbetsgivaren får endast använda ordinarie lön (före lönehöjningar efter jämförelsemånaden) för att beräkna stödbeloppet.

Nedstängningsstödet förstärks

Regeringen har nu meddelat att det aviserade nedstängningsstödet kommer att förstärkas så att även lönekostnader ersätts till den del de inte kompenseras på annat sätt.

Regeringens företagsakut förlängs till sommaren

Riksdag och regeringen har beslutat att förlänga utlåningen till coronadrabbade små- och medelstora företag via det statliga kreditprogrammet Företagsakuten till den 30 juni 2021.

Företagsakuten innebär att staten går in med en garanti på 70% för nya lån från bankerna till företag. Max 75 Mkr per bolag. Banken hanterar kreditbedömning.

Dessa lån ska ej användas för bonusar och utdelningar enligt staten.

Tillfälliga anstånden för moms och arbetsgivaravgifter förlängda
De anstånd avseende inbetalning av moms och arbetsgivaravgifter som beviljats under våren -20 och som förfaller till betalning under våren -21 kommer nu att kunna förlängas med ytterligare 12 månader. Anståndsförlängning söks hos Skatteverket via hemsidan. Förslag finns även om att sänka den sammantagna räntan på uppskoven.

Lättnad för moms på kundförluster föreslås förlängas
Med anledning av många företags svårigheter att betala sina leverantörsfakturor ger nu Skatteverket en tillfällig lättnad på kraven för att få tillbaka momsen på ej betalda kundfakturor. Om följande villkor är uppfyllda får man sätta ned beskattningsunderlaget oavsett om konkurs är konstaterad eller ej:

– Köparen är en beskattningsbar person
– Fakturan utfärdas mellan 200201 och 201231
– Det har gått minst tre månader sedan fordran förföll till betalning
– En skriftlig betalningspåminnelse har skickats ut
– Säljaren och köparen är inte i intressegemenskap

Om säljaren senare får delvis betalt är den skyldig att redovisa moms på denna del. Nu föreslås en förlängning av denna lättnad t o m 211231. Samma villkor som tidigare gäller förutom när fakturan ska vara utfärdad mellan 200201 och 211231-

Förlängning av korttidsarbete beslutat med krav på nya avtal
Regeringen har nu beslutat att stödet för korttidsarbete förlängs för att även omfatta till som längst 30 juni 2021. Den tidigare gränsen på nio månaders sammanlagd permitteringsperiod förlängs med maximalt 7 månader. Under januari-mars blir subventionen som tidigare 75% och under april-juni sjunker den till 50%.  En striktare kontroll kommer att genomföras. Nya avtal krävs – man kan inte förlänga korttidspermittering utan att först skriva nya avtal med personalen eller i förekommande fall facket. Eftersom nivåerna för löneminskning skiljer sig åt måste man skriva ett avtal t o m längst 31 mars 21 och ytterligare ett avtal för perioden 1 april – 30 juni.

Period Stödnivå Stöd x lönekostnad *
Januari-mars 2021 75% 98,6%
April-juni 2021 50% 65,7%

*Lönen för arbetstidsminskningen exklusive arbetsgivaravgifter

 

Till lathunden – uppdaterad senast 21 februari 2021 (logga in):

Det här innehållet är endast tillgängligt för medlemmar i Svenska Tecknare. Om du är medlem, logga in.