27 januari 2016

Dag- och arbetsordning årsmöte

Verksamhetsplan

Budget

Stadgeändringar

Genomgång av arbetsordning, principer för arvoden, jäv etc