Extra årsmöte 16 januari 2020

Torsdagen den 16 januari 2020 hölls ett extra årsmöte i Svenska Tecknare angående Babblarna-tvisten.

Bakgrund:
Den 27 november 2019 kom Arbetsdomstolens beslut i tvisten rörande upphovsrätten till Babblarna. Enligt domstolen är det förlaget Hatten – inte illustratören Ola Schubert – som äger upphovsrätten till Babblarna-figurerna. Konsekvensen av domen var att Schubert skulle betala sina egna och även motståndarsidans rättegångskostnader sammanlagt ca 3,8 miljoner kronor exklusive ränta. Svenska Tecknares styrelse sammanträdde vid två tillfällen för att diskutera domen eftersom de frågor som behandlats i den är av principiell betydelse för Svenska Tecknare och dess medlemmar.

Diskussionerna om domen handlade om upphovsrättsliga principfrågor, framtida ställningstaganden och huruvida Svenska Tecknare eventuellt skulle kunna bistå illustratören och föreningens medlem, Ola Schubert, med medel för att täcka en del av de rättegångskostnader som uppstått. Efter att ha gått igenom Svenska Tecknares föreningsstadgar konstaterade styrelsen att ett beslut kring eventuella bidrag för att täcka kostnader på denna nivå bör tas av medlemmarna vid ett extra årsmöte.

Förslag:
Svenska Tecknares styrelse ville därför att medlemmarna under årsmötet skulle ta ställning till ett förslag från styrelsen: föreningen ska betala Ola Schuberts egna rättegångskostnader, vilket täcker summan för hans juridiska ombud: 1 208 749 kronor (inklusive moms), plus ränta.

Beslutet:
Beslutet under årsmötet blev att bifalla styrelsens förslag att ersätta medlemmen och illustratören Ola Schuberts egna advokatkostnader på 1,2 miljoner kronor plus ränta.