Avtalslicenser

En organisation som representerar många upphovspersoner, till i Sverige använda verk på området, kan licensiera rättigheter kollektivt genom så kallade avtalslicenser.

Svenska Tecknare har möjlighet att ingå sådana avtal (3 a kap. lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk).

Svenska Tecknare har uppdragit åt Bonus Copyright Access att administrera de avtal som vi har ingått och kan komma att ingå med stöd av de bestämmelserna. Information om avtalen och om möjligheten för rättsinnehavare som inte företräds av oss att meddela förbud mot användning som annars omfattas av sådana avtal finns på www.bonuscopyright.se.