Opinions- och påverkansarbete

Svenska Tecknares vision ”för en rikare visuell kultur” är den röda tråden i all vår verksamhet. För oss är drömläget att samhället genomsyras av en rik och mångsidig visuell kultur. För att nå dit verkar vi för att höja statusen för yrkesområdena och förbättra villkoren för utövare så att så många som möjligt ska kunna leva på visuella kreativa yrken.

Att stärka bildens värde ur ett politiskt, ekonomiskt och värdemässigt perspektiv är det som genomsyrar Svenska Tecknares opinionsarbete. Föreningen bevakar kulturpolitik på regional-, nationell- och EU-nivå och påverkar bland annat genom att skriver remissvar och agera enskilt eller tillsammans med andra medlemsorganisationer mot politiker och beslutsfattare.

Upphovsrätt
En stark upphovsrätt är en av förutsättning för en rik visuell kultur. Genom att värna upphovsrätten stärker vi grunden för det visuella skapandet.

Ett hållbart arbetsliv
För att kunna verka som visuell kreatör behövs förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Det handlar till exempel om skälig ersättning för uppdrag och möjlighet att ta del av statens trygghetssystem på samma villkor som alla andra.

Yttrandefrihet
Att kunna uttrycka sig fritt är en viktig ingrediens för att skapa goda förutsättningar för den rika visuella kultur vi vill värna om. Utan yttrandefrihet – en sämre visuell kultur.

Kreativitet
Det kreativa skapandet är grunden för våra medlemmar. Genom att lyfta och värna kreativiteten skapar vi bättre förutsättningar för den visuella kulturen av växa och utvecklas.