Opinions- och påverkansarbete

Svenska Tecknare bedriver aktivt opinions- och påverkansarbete inom områden som rör bild- och formbranschen. Föreningens vision formuleras – för rikare visuell kultur i Sverige och visionen leder även vårt påverkansarbete.

Att stärka bildens värde – och yrkesverksamma inom visuell kommunikation – ur ett politiskt, ekonomiskt och värdemässigt perspektiv är det som genomsyrar Svenska Tecknares opinionsarbete. Föreningen bevakar kulturpolitik på regional-, nationell- och EU-nivå.

Svenska Tecknare fokuserar på att skydda och stärka upphovsrätten och yttrandefriheten. Föreningen arbetar även aktivt med att bevaka och agera inom frågor som rör de sociala trygghetssystemen som arbetslöshet- och sjukförsäkringen och följer aktuella frågor inom kulturpolitiken.

Aktuella frågor

Upphovsrätt
Sedan föreningen grundades har upphovsrätt varit en kärnfråga för Svenska Tecknare. Upphovsrätten skyddar konstnärligt skapande inom musik, bild, film och litteratur och uppstår automatiskt när verket kommer till. För tillfället driver Svenska Tecknare opinionsarbete inom följande upphovsrättsliga frågor:

DSM
DSM – Digital Single Market är ett nytt upphovsrättsdirektiv som röstades igenom i EU under våren 2019. Tanken med direktivet är att etablera en mer modern och balanserad marknad vad gäller upphovsrätt inom EU. Direktivet fokuserar i synnerhet på upphovsrätt i digitala miljöer, som till exempel på internet. Direktivet ska börja gälla i Sverige under 2022.

Under 2020 har Svenska Tecknare tillsammans med Svenska Fotografers förbund skickat in yttranden till justitiededepartementet på hur genomförandet av DSM i svensk lag bör ske på bästa sätt i relation till våra yrkesgrupper och branschen. Under 2021 skickade föreningen in remissvar till regeringen på hur Svenska Tecknare anser att direktivet bör införas i svensk lag.

Frågor och svar om DSM-direktivet

KLYS och Copyswedes gemensamma yttrande Ds 2021 30 om genomförande av DSM-direktivet

Svenska Tecknare remissvar DSM

PKE
PKE står för Privatkopieringsersättning och är är en lagstadgad kompensation för inkomstbortfall vid laglig kopiering för privat bruk till inspelningsbara media. PKE-systemet innebär viktiga och nödvändiga ersättningar till svenskt kulturliv och svenska kulturskapare.

Under 2020 tillsattes en utredning kring PKE-systemet, något som Svenska Tecknare välkomnar. I det nuvarande systemet ersätts inte bilder vilket Svenska Tecknare gemensamt med andra bildorganisationer vill ändra på.

Ta del av bildbetalt.nu, en kampanj initierad av Bildupphovsrätt.

Biblioteksersättningen
Sveriges Författarförbund, Svenska Tecknare och Svenska Fotografers Förbund kommer överens med regeringen om biblioteksersättningen – den ersättning som ges till upphovspersoner vid utlån av biblioteksböcker. Biblioteksersättningen fördelas via Författarfonden.

Biblioteksersättningen innebär att svenska litterära upphovspersoner får en statlig och offentligrättslig ersättning för utlåningen av verk på biblioteken. Ersättningen fördelas dels i form av individuella ersättningar och dels i form av olika typer av bidrag och stipendier till upphovsmän till litterära verk.

Trygghetssystemen
Svenska Tecknare arbetar för att Trygghetssystemen som socialförsäkringssystemet och andra arbetsmarknadspolitiska- och näringslivspolitiska regelverk ska fungera som trygghet även för konstnärer med oregelbundna inkomster och som både är företagare och anställda samtidigt. 

SGI – Sjukpenningsgrundande inkomst
Svenska Tecknare arbetar för att regelverket för sjukpenninggrundande inkomst (SGI) ska anpassas för de speciella villkor som råder för illustratörer, grafiska formgivare, serietecknare och andra kulturskapare.

Svenska Tecknare välkomnar att regeringen under 2021 tillsatt en utredning för att se över reglerna för sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Syftet med översynen är att få till ett mer modernt system för ökad trygghet och förutsägbarhet samt stärkt kvalitet i handläggningen. Svenska Tecknare bevakar utredningsarbetet.

Kultur– och näringspolitik
Svenska Tecknare bevakar kultur- och näringspolitik och verkar för att förbättra villkoren för de yrkesgrupper vi representerar.

Återstarten av kulturen – pandemins påverkan
Från våren 2020 har en stor del av Svenska Tecknares påverkansarbete handlat om coronapandemins effekter på vår yrkeskår. Vi bevakar och kommenterar de stödåtgärder som satts in från politiskt håll.

Svenska Tecknare har tagit del av utredningen Från kris till kraft – Återstart för kulturen och lämnat våra synpunkter på den:

Svenska Tecknare remissvar SOU 2021-77

Valet 2022
KLYS, som utgör en samlad röst för landets kulturskapare, har tagit fram ett valprogram inför valet 2022 med politiska prioriteringar efter pandemin som Svenska Tecknare står bakom.

KLYS_Valprogram2022