Illustration: Ulf Frödin

Fråga juristen: Skriftliga avtal är bäst

Kan jag bli bunden till ett avtal utan att ha skrivit på något papper? David Melander reder ut grunderna för vettiga avtal och svarar tillsammans med Sandra Åkesson på läsarfrågor om juridik, arvoden och avtal. Texten har tidigare publicerats i Tecknaren nummer 6, december 2017.

Text: David Melander och Sandra Åkesson. Illustration: Ulf Frödin.

Hur ser ett avtal ut? Kan jag bli bunden utan att ha skrivit på något? Kan en offert fungera som ett avtal? På Svenska Tecknare får vi många frågor kring avtal, låt oss reda ut grunderna!

Ett avtal är i grund och botten en överenskommelse. När man avtalar om något uppstår ett rättsförhållande, vilket vanligtvis innebär att man får såväl rättigheter som skyldigheter gentemot motparten. Det kan exempelvis fastslås att en part ska leverera en viss vara på en utsatt tid, medan den andra parten ska betala för varan.

Avtal behöver inte vara skriftliga, utan kan ingås och se ut på flera olika sätt. Muntliga avtal är precis lika bindande. Faktum är att det kan räcka med att parterna agerar som om det fanns ett avtal, så kallat konkludent handlande, för att en avtalsrelation ska uppstå – utan att något formellt avtal har träffats.

Muntliga och konkludenta avtal är dock inte att rekommendera, eftersom det vid en eventuell tvist blir svårt att avgöra vad man egentligen har kommit överens om. Skriftliga avtal är det klart tydligaste alternativet och är därför att föredra. Ingås ändå ett muntligt avtal är det en bra idé att skriftligen bekräfta vad som har sagts i ett mejl eller liknande.

Rubriceringen på ett skriftligt avtal är oviktig: om dokumentet är betitlat ”Avtal” eller kallas för något helt annat spelar ingen större roll för bedömningen av om ett avtal har kommit till stånd. En offert kan alltså fungera utmärkt som avtalshandling, förutsatt att motparten accepterar den. Däremot är det svårare att se en faktura som en avtalshandling – det är ett ensidigt upprättat dokument och inget som parterna kan anses ha kommit överens om.

David Melander

Skatta för pengar från Kopieringsfonden?

Hej juristen, måste man skatta för de pengar man får från Kopieringsfonden?

David Melander svarar:
Nej, dem skattar man inte för. Stipendier är i de flesta fall skattefria, särskilt i de fall då de inte utgör ersättning för en motprestation som påminner om ett anställningsliknande förhållande mellan givaren av stipendiet och mottagaren.

Kunden vägrar betala

Hej! Jag har gjort ett designjobb åt en företagskund, men kunden använde aldrig materialet och bestred därför min faktura. Företaget har aldrig motsatt sig att fakturan skickats till dem – de vill bara inte betala fullt pris, eftersom de inte har använt designen.
Det har inte funnits någon diskussion om att arvodet skulle utebli eller sättas ned om designen inte användes.
Den bevisning jag har är en sms-konversation med företaget, där arbetet beställs och arvodet fastställs. Jag har också haft mejlkontakt med företaget under arbetets gång, där jag kontinuerligt har kommunicerat och bett om feedback.
Vad kan jag göra för att få min betalning?

Sandra Åkesson svarar:
Du har levererat det beställda materialet till företaget och ska då få betalt för den tid du har lagt ned på arbetet. Att företaget sedan väljer att inte använda sig av det levererade materialet är deras beslut, men har ni inte avtalat annat är det inte ett skäl att sätta ned arvodet för arbetet.
Eftersom din kund har bestridit fakturan kan du inte skicka fordran vidare till inkasso eller Kronofogden. Det alternativ du har för att tvinga fram en betalning är att stämma företaget i domstol.
För så kallade FT-mål (mål där kravet understiger 22 400 kronor) är avgiften för en stämningsansökan 900 kronor och för vanliga mål är avgiften 2 800 kronor. Vid ett FT-mål löper du ingen risk att drabbas av höga rättegångskostnader, då de endast ersätts i begränsad utsträckning.
Till din stämningsansökan ska du bifoga de bevis du har för din fordran på företaget, såsom mejlkonversationen och sms-konversationen. Du kan även åberopa partsförhör med dig själv som bevisning. Exakt hur tingsrätten skulle döma i fallet är svårt att uttala sig om, eftersom det beror helt på vad som framgår av konversationerna samt vad företaget lägger fram för motbevisning.
Slutligen är ett bra tips att kolla med ditt försäkringsbolag om din hemförsäkring, alternativt företagsförsäkring (om du driver bolag), innefattar rättsskydd. Om du har en försäkring med rättsskydd så täcker den en del av, eller hela, din kostnad för ett eventuellt juridiskt ombud.

Får mina tomtebilder skickas som julkort?

En privatperson hävdar att hon får använda mina bilder med tomtemotiv att hälsa god jul till vänner och bekanta med utan att behöva be om lov. Stämmer det?

David Melander svarar:
I upphovsrättslagen finns en bestämmelse (12 §) om laglig rätt för kopiering av upphovsrättsligt skyddade verk. Enligt den får fysiska personer framställa en eller några få kopior av offentliggjorda verk för privat bruk. Här omfattas även familje- och umgängeskretsen.
De framställda exemplaren får däremot inte utnyttjas för andra ändamål, vilket utesluter allt kommersiellt nyttjande – såväl direkt som indirekt.
Hur många exemplar som täcks av ”några få” varierar beroende på vilken typ av verk det är fråga om och beroende på situationen. En bedömning får göras från fall till fall.
En viktig förutsättning är att förlagan som har använts till de kopierade exemplaren har framställts eller gjorts tillgänglig med upphovspersonens tillstånd. I och med detta måste det material man laddar ned för privat bruk vara lagligen upplagt på internet. För att privatpersonen ska ha rätt att kopiera dina bilder för privat bruk krävs alltså dels att dina bilder är lovligt offentliggjorda, dels att det rör sig om några få exemplar som kopieras.

Ska jag sälja momsfritt?

Hej Svenska Tecknare! Jag har en enskild firma och är momsregistrerad hos Skatteverket, men säljer verk för mindre än 336 000 kronor per år. Har jag då gjort fel när jag har tagit ut moms vid försäljningen av mina verk?

Sandra Åkesson svarar:
Det låter som att du är något som heter frivilligt skattskyldig, vilket innebär att du själv har begärt att vara momsregistrerad hos Skatteverket redan innan du har sålt verk för 336 000 kronor. När du har gjort en sådan registrering och fakturerar dina kunder med moms så är du skyldig att redovisa och betala in moms till Skatteverket.
Att du har tagit moms på dina fakturor innebär ingen ekonomisk förlust för dig, utan du får in samma summa som du hade fått även om du hade fakturerat utan moms – det är dina kunder som betalar en procentuell skatt vid köpet.
Om du vet med dig att du även i framtiden kommer att sälja för under 336 000 kronor per år kan du kontakta Skatteverket för att få vägledning i hur och när du kan avregistrera dig för moms.

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.