Illustration: Jill Senft

Reportage: Vem vill bli designer?

Vilka utbildningar finns för dig som vill arbeta med grafisk form, illustration, serier, spel, animation och bilderböcker? Vad krävs för att komma in? Vilka är det egentligen som ansöker, och hur arbetar skolorna själva med att bredda rekryteringen? Alexandra Sundqvist listar ett urval av svenska designskolor, och pratar med skolrepresentanter om vägen in. Artikeln publicerades i Tecknaren nummer 3, juni 2018.

Text: Alexandra Sundqvist. Illustration: Jill Senft

Yrkeshögskolan The Game Assembly i Malmö rankades förra året som världens näst bästa spelutbildning. Cirka 7 procent av de anställda i den svenska spelbranschen har studerat där.

– Samarbete är vår metodik. Hälften av tiden skapar studenterna på de olika utbildningarna spel tillsammans, säger Ann-Sofie Sydow, grundare och affärsutvecklare på The Game Assembly.

Skolan utbildar spelgrafiker, spelprogrammerare, leveldesigners, spelanimatörer och technical artists, vilka alla arbetar tvärdisciplinärt. Hälften av studietiden lägger studenten på sitt eget hantverk, den andra halvan på att skapa spel tillsammans med de andra yrkesgrupperna.

– I framtiden tror jag att konstnärer och illustratörer kommer att bli väldigt ensamma om de inte lär sig att arbeta tvärdisciplinärt, det vill säga att samarbeta med andra kreatörer. Genom att låta våra studenter arbeta kollektivt rustar vi dem för arbetslivet, säger Ann-Sofie Sydow, som konstaterar att 90 procent av studenterna får arbete i branschen efter avslutad utbildning.

Söktrycket är stort, antagningen baseras på arbetsprover och flera av studenterna har gått förberedande konst- eller serieutbildningar.

– Vi har haft klasser där en tredjedel kommer från förberedande konstskola eller från

Serieskolan här i Malmö, men det är ingenting vi kräver. Däremot letar vi efter studenter som visar ett eget konstnärligt uttryck eller en mognad i sin bildkommunikation i arbetsproverna, säger Ann-Sofie Sydow. Hon berättar att skolan speglar den genomsnittliga könsfördelningen i spelbranschen, där 19 procent är kvinnor. För att locka fler kvinnor till skolan har de anordnat separatistiska spelkvällar för kvinnor och ickebinära, någonting som har gett resultat. Exempelvis har utbildningen leveldesigner, vilket enklast kan beskrivas som spelvärldens scenograf, fått fler kvinnliga sökande efter de här temakvällarna.

– Vi arbetar mycket med att vara förebilder på området, i skolans ledning och styrelse har vi en jämn könsfördelning. Men min åsikt är också att grundskolan och gymnasieskolan måste bygga på sin digitala kompetens, så att skolor som vår får fler kvinnor som söker sig till utbildningarna. Trots att könsfördelningen inom den svenska spelbranschen är ojämn konstaterar Ann-Sofie Sydow, som själv har studerat på Konstfack, att spelvärlden ändå är mer öppen och inkluderande än konstvärlden.

– Det finns färre barriärer och hierarkier i spelbranschen. Ta ett företag som Massive i Malmö, de har 500 anställda från ett 40-tal olika länder. Drygt 40 procent av de anställda är inte svensktalande, säger hon.

I Universitets- och högskolerådets rapport Kan excellens uppnås i homogena studentgrupper? (2016) konstateras att konstnärliga högskoleutbildningar hör till de mest snedrekryterande när det gäller socioekonomisk bakgrund. Detta kan delvis förklaras med att man ofta måste gå förberedande utbildningar för att komma in på en konstnärlig högskola, vilket kostar både tid och pengar. I båda antagningsprocesserna krävs ofta arbetsprover.

Den särskilda utredaren Ann-Christin Nykvist, som i mars lämnade in den konstnärspolitiska utredningen Konstnär – oavsett villkor? (SOU 2018:23) till regeringen, beskriver det som ”en sortering som börjar tidigt, redan i barnåldern” i en intervju.

Enligt en bestämmelse som infördes i högskolelagen 2001 ska högskolorna arbeta med att främja och bredda rekryteringen till lärosätet – så att studenterna representerar befolkningen i stort. Någonting som har varit särskilt svårt för de konstnärliga högskolorna, trots flera riktade insatser de senaste åren.

– Högskolorna är skyldiga att verka för breddad rekrytering, så vi måste göra det vi kan göra. Vissa saker ligger dock utanför enskilda lärosätens makt. Att studiebidragen har blivit lägre och studielånen högre påverkar givetvis vilka som söker och att vi ser en växande socioekonomisk snedfördelning vid högskolor generellt och konstnärliga högskolor i synnerhet, säger Johanna Lewengard, professor i grafisk design vid Konstfack.

I Konstnär – oavsett villkor? föreslås de konstnärliga högskolorna få ett tydligare uppdrag att bredda rekryteringen, bland annat genom att flytta aktiviteter till socioekonomiskt svaga områden. Ett statligt stöd på 50 miljoner kronor för att starta konstnärliga produktionshus med mentorskapsprogram för ungdomar runt om i landet föreslås också. Tanken är att dessa ska fungera som en språngbräda till vidare utbildning.

Personer från studieovana miljöer är generellt sett underrepresenterade inom högre utbildning, de flesta som söker sig till högskolor eller universitet har föräldrar eller nära anhöriga med akademisk bakgrund. Enligt studien Konstalumn 2016 – Rapport från en enkät till alumner från Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet är den genomsnittliga tidigare studenten som har läst en konstnärlig utbildning vid lärosätet en kvinna, uppvuxen i västra Sverige. Även hennes föräldrar har växt upp i Sverige och minst en av dem har en högskoleutbildning. Före de konstnärliga studierna vid Göteborgs universitet hade hon tillbringat cirka fyra terminer i någon form av eftergymnasial utbildning.

Anna Eklind är viceprefekt utbildning på Högskolan för design och konsthantverk vid Göteborgs universitet. Hon konstaterar att breddad rekrytering är ”en stor och komplex fråga”, och de senaste åren har HDK arbetat aktivt med den.

– Vi arbetar i flera led för att försöka få en bredare studentgrupp, bland annat genom att diskutera breddat deltagande med förberedande utbildningar och uppmuntra deras arbete i frågan. Senaste året har vi använt examensutställningen i design som ett tillfälle att nå bredare grupper och för att synliggöra vad våra utbildningar handlar om. Till exempel anordnades öppna workshops med utgångspunkt i examensprojekten, inom ramen för Gothenburg Design Festival 2017. Flera genomfördes i samarbete med, och på plats i, Sjumilaskolan i Biskopsgården. Vi har också arrangerat öppen portfolioworkshop för personer som är intresserade av att söka till kandidatprogrammet i design. I höst ger vi kursen Introduktion till design, som ger en teoretisk och praktisk introduktion till design som ämnesområde och praktik. Den är ett sätt att bredda rekryteringen genom att vi inte endast antar på arbetsprov, utan även en tredjedel på betyg och en tredjedel på högskoleprov.

Höstterminen 2017 var majoriteten av de sökande till kandidatprogrammet i design vid HDK kvinnor (173 kvinnor, 39 män). Även till Konstfack är det fler kvinnor som söker.

– Det som är överblickbart i själva antagningsprocessen är möjligen juridiskt kön och generellt kan vi se att det är fler kvinnor än män som söker, säger Johanna Lewengard.

– Till masterprogrammet har vi varje år sökande från över 30 olika länder och från samtliga världsdelar, däremot registrerar sig allt färre antagna utomeuropeiska sökande efter att regeringen beslutade att avgiftsbelägga dem vid universitet i Sverige. Socioekonomiska faktorer och etnicitet är sällan synliga i en antagningsprocess, men mot bakgrund av de kunskaper vi har om sned representation historiskt, vid högskolor generellt och konstnärliga utbildningar i synnerhet, uppmanas antagningsgruppen att aktivt reflektera över vilka tanke- och görandetraditioner som präglar urval, fortsätter hon.

Varför är det viktigt?
– Att motverka en likriktning vad gäller konstnärliga uttryck är viktigt, både för våra ämnens behov av utveckling och för att få syn på sökande som kanske inte är bekanta med Konstfack eller annan konstnärlig utbildning sedan tidigare.

Gör ni något för att påverka vilka som söker till skolan?
– Sedan 2014 har vi ett masterprogram med normkreativ inriktning, och genom att vara tydliga med vår inriktning har vi märkt ett ökat söktryck. Därutöver håller vi sedan flera år tillbaka öppna föreläsningar utanför skoltid som adresserar visuell kommunikation från bredare sociala och samhälleliga perspektiv, och de här sakerna tillsammans har gjort att vi ser fler sökande som inte tidigare hade tänkt att en konstnärlig utbildning på avancerad nivå var något för dem. Att delta i det offentliga samtalet om visuell kommunikation är också ett sätt för oss att avmystifiera våra utbildningar och visa att det här är ett område som berör oss alla, inte något skrå som verkar för en sluten eller specifik förståelse av vad visuell kommunikation kan vara och göra.

Gör ni något för att få fler män att söka era utbildningar?
– Nej, vi lägger inga resurser på att locka fler män till utbildningen. Vi har i genomsnitt cirka 40 procent män och 60 procent kvinnor som söker varje år, vilket motsvarar hur det ser ut vid konstnärliga utbildningar i Sverige generellt och ligger inom Universitetskanslerämbetet UKÄ:s jämställdhetsintervall.

För att gå Serietecknarutbildningen vid Skarpnäcks folkhögskola behöver man inte ha gått förberedande skolor, det viktiga är att den sökande är intresserad av att teckna och berätta med serier och kan visa det i arbetsproverna.

– Om personen antingen har hållit på mycket med teckning på egen hand eller har något viktigt, roligt eller intressant att berätta genom serier så är det förberedelse nog, berättar Wendel Strömbäck, kursansvarig och huvudlärare.

Vilka kommer in?
– Vi har ganska bra spridning vad gäller könsidentiteter. De studerande kommer från hela landet, men majoriteten kommer från Stockholm. Utbildningsbakgrunden ser olika ut, några har studerat på högskola, andra inte. Majoriteten är unga vuxna, spridningen är mellan 19 och 65 år. De flesta har tecknat länge, andra är nybörjare.

Hur tänker ni kring vilka som söker och hur ni kan påverka det?
– Makt- och normfrågor genomsyrar vår utbildning och utifrån de ansökningar vi får in antar vi en så heterogen grupp som möjligt, vad gäller vilka berättelser som de sökande vill berätta och vilka stilar som representeras. De som söker sig till seriefältet har ofta läst mycket serier och rör sig i konstnärliga, politiska kretsar. De som söker folkhögskola har ofta familj eller vänner som har läst på folkhögskola tidigare. Därför kan det vara svårt att nå personer som inte har någon egen relation till serier, folkhögskola som skolform eller som inte känner någon som jobbar med konstnärliga yrken. För att nå ut med information har vi kontakt med lärare och studie- och yrkesvägledare på gymnasieskolor, framför allt i förorter till Stockholm och runtom i landet. Vi affischerar även i förorter och städer runtom.

Alexandra Sundqvist är frilansande kulturjournalist och Tecknarens nyhetsredaktör. Jill Senft är illustratör baserad i Berlin.


FAKTA: Skolor inom bild och form

 

Grafisk form, design och illustration

Högskola och universitet
Grafisk formgivning och illustration, kandidatprogram, 180 hp, tre år.
Skola: Konstfack, Stockholm, konstfack.se.
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Antagning/urval: Urvalet görs på konstnärlig grund och baseras på arbetsprover, skriftlig motivering och intervju. En årligt tillsatt antagningsgrupp bestående av professorer, lärare, studenter och yrkesverksamma inom ämnena gör bedömningen.
Examen: Konstnärlig kandidatexamen i Visuell kommunikation.

Masterprogram i Visuell kommunikation, 120 hp, två år.
Skola: Konstfack, Stockholm, konstfack.se.
Behörighet: Konstnärlig kandidatexamen om minst 180 hp, eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper i engelska, motsvarande Engelska B/Engelska 6.
Antagning/urval: Urvalet görs på konstnärlig grund och baseras på arbetsprover, projektbeskrivning och intervju. En årligt tillsatt antagningsgrupp bestående av professorer, lärare, studenter och yrkesverksamma inom ämnena gör bedömningen.
Övrigt: Ett normkreativt masterprogram i visuell kommunikation med fokus på eget arbete.

Visuell kommunikation, kandidatprogram, 180 hp, tre år.
Skola: Beckmans designhögskola, Stockholm, beckmans.se.
Behörighet: Grundläggande behörighet. Förkunskaper i Indesign och Photoshop krävs.
Antagning/urval: Baseras på arbetsprover. Även cv och intyg ska bifogas.
Övrigt: De flesta studenter på Beckmans har gått någon form av förberedande konstnärlig utbildning vid en folkhögskola eller fristående konstskola. En del har också gått Beckmans förberedande utbildning i Visuell kommunikation, som bedrivs på kvällstid under ett år. Den kostar 34 000 kronor (siffror baserade på ht/vt 2016–2017).
Examen: Konstnärlig kandidatexamen i visuell kommunikation.

Visual communication + change, kandidatprogram, 180 hp, 2,5 år.
Skola: Linnéuniversitetet, Kalmar, lnu.se.
Behörighet: Grundläggande behörighet, Engelska B/Engelska 6, godkänd portfolio. Antagning/urval: Ansökan utvärderas baserat på den sökandes portfolio. Utvärderingar av portfolior görs av en urvalskommitté bestående av fakultetsmedlemmar, externa experter och nuvarande kandidatstudenter, utifrån kriterierna konstnärlig kvalitet, visualiseringsförmåga och kreativitet.
Examen: Konstnärlig kandidatexamen med inriktning visuell kommunikation.
Övrigt: Undervisningen sker på engelska och programmet har internationell antagning.

Visuell kommunikation, kandidatprogram, 180 hp, tre år.
Skola: Malmö universitet, Malmö, edu.mah.se.
Behörighet: Grundläggande behörighet, Engelska B/Engelska 6.
Antagning/urval: Sker utifrån betyg (34 procent), högskoleprov (34 procent) och urval särskilt prov (32 procent). Tillsättningen av platserna i urval särskilt prov baserar sig på rangordning av uppladdade arbetsprov.
Examen: Kandidatexamen i visuell kommunikation.

Grafisk design, kandidatprogram, 180 hp, tre år.
Skola: Malmö universitet, Malmö, edu.mah.se.
Behörighet: Grundläggande behörighet, Engelska B/Engelska 6.
Antagning: Sker utifrån betyg (34 procent), högskoleprov (34 procent) och urval särskilt prov (32 procent). Tillsättning av platserna i urval särskilt prov baserar sig på rangordning av uppladdade arbetsprov.
Examen: Kandidatexamen i grafisk design.

Konstnärligt kandidatprogram i design, 180 hp, tre år.
Skola: Högskolan för design och konsthantverk, Göteborg, hdk.gu.se.
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Antagning/urval: Urvalet baseras på arbetsprov och intervju. Ansökningarna bedöms av en bedömargrupp bestående av programansvarig samt representanter från utbildningen.
Examen: Kandidatexamen i design.
Övrigt: Majoriteten av de sökande till kandidatprogrammet i design är kvinnor, höstterminen 2017 var antalet kvinnliga sökande till kandidatprogrammet 173 och antalet manliga sökande 39.

Konstnärligt masterprogram i design, 120 hp, två år.
Skola: Högskolan för design och konsthantverk, Göteborg, hdk.gu.se.
Behörighet: Kandidatexamen i design om 180 hp eller motsvarande, samt kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6. Därtill krävs godkänt arbetsprov.
Antagning/urval: Urvalet baseras på arbetsprover.

Yrkeshögskola
Visuell grafisk kommunikatör, två år.
Skola: Brobygrafiska, Sunne, brobygrafiska.se.
Behörighet: Grundläggande behörighet, inga förberedande skolor krävs.
Antagning/urval: De som har sökt och uppfyller behörighetskraven kallas till skolan för ett särskilt prov. Om man inte uppfyller behörighetskraven har man även möjlighet att ansöka om dispens.
Övrigt: Skolan har även utbildningarna Grafisk formgivare/Tekniker, Förpackningsdesigner och Grafisk förpackningstekniker. För att komma in på Förpackningsdesigner och Grafisk formgivare/Tekniker krävs särskild behörighet, för Grafisk förpackningstekniker krävs enbart grundläggande behörighet.

Grafisk design och reklam, två år.
Skola: Forsbergs skola, Stockholm, forsbergsskola.se.
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Antagning/urval: Ansökan sker genom arbetsprov och intervju, en vanlig väg in på utbildningen är att först gå en förberedande kurs.
Övrigt: Terminsavgift på 65 000 kronor tillkommer.

Communication design, två år.
Skola: Berghs School of Communication, Stockholm, berghs.se.
Behörighet: Grundläggande behörighet samt minst ett års yrkeserfarenhet inom valfritt område, alternativt ett års eftergymnasiala studier.
Antagning/urval: Baseras på arbetsprov, slutbetyg, cv och intyg som styrker yrkeserfarenhet eller eftergymnasiala studier.
Övrigt: Utbildningen kostar 180 000 kronor.

Förberedande utbildningar

Bild och grafisk formgivning, ett år.
Skola: Nyckelviksskolan, Stockholm, nyckelviksskolan.se.
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Antagning/urval: Sker via arbetsprov.
Övrigt: Förberedande utbildning. Skolan ger även ettåriga högskoleförberedande utbildningar inom konst, konsthantverk, design och arkitektur samt en tvåårig yrkesutbildning till hantverkspedagog. Förra året sökte 108 personer till utbildningen Bild och grafisk formgivnings 16 platser.

Inredning och design, ett år.
Skola: Basis, Stockholm, basis.se.
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Antagning/urval: Sker via arbetsprover.
Övrigt: Högskoleförberedande utbildning. Terminsavgift 38 000 kronor, exklusive anmälningsavgift.

Serier

Högskola och universitet
Serieteckning och visuellt berättande, 30 hp.
Skola: Malmö universitet, Malmö, edu.mah.se.
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Antagning/urval: Antagningen baseras på högskolepoäng (32 procent), betyg (34 procent) och högskoleprov (34 procent).
Övrigt: En termin, med fokus på serieteckning och visuellt berättande. Kursen avslutas med ett eget arbete i seriemediet.

Bildberättande: Serieteckning, illustration och visualiserade idéer, 30 hp.
Skola: Karlstads universitet, Karlstad, kau.se.
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Antagning/urval: Antagningen baseras på högskolepoäng, betyg och högskoleprov.

Folkhögskola
Serietecknarutbildningen, ett år.
Skola: Skarpnäcks folkhögskola, Stockholm, skarpnacksfolkhogskola.se.
Behörighet: Gymnasiebehörighet.
Antagning/urval: Sker via arbetsprover.
Övrigt: En materialkostnad på 3 600 kronor per termin tillkommer.

Serier år ett, grundkurs i serieskapande, ett år.
Skola: Kvarnby folkhögskola, Malmö, serieskolan.kvarnby.fhsk.se.
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Antagning/urval: Sker via arbetsprover.
Övrigt: Ett år med möjlighet att söka till påbyggnadsår. Här finns även kursen Kreativt friår där etablerade serieskapare kan fördjupa sig i ett eget årslångt projekt.

Spel

Högskola och universitet
Dataspelsutveckling, grafik, 180 hp, tre år.
Skola: Högskolan i Skövde, Skövde, his.se.
Behörighet: Grundläggande behörighet, Engelska B/Engelska 6, Samhällskunskap A. Övrigt: Utbildningen har tre inriktningar – 2D-grafik, 3D-grafik och animation. Studenten väljer inriktning i samband med ansökan. För 2D-grafik efterfrågas exempelvis god erfarenhet av analog eller digital teckning och måleri, samt estetisk och kreativ förmåga.

Kandidatprogrammet i speldesign och grafik, 180 hp, tre år.
Skola: Uppsala universitet, Campus Gotland, uu.se.
Behörighet: Grundläggande behörighet, Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B.
Antagning/urval: Betyg (60 procent), högskoleprov (40 procent).
Övrigt: Ger en akademisk utbildning i huvudområdet speldesign och i biområdet gestaltning, inriktat mot 2D- och 3D-grafik för spel.
Examen: Kandidatexamen i speldesign.

Spelprogrammet, inriktning grafik, 180 hp, tre år.
Skola: Södertörns högskola, Huddinge, sh.se.
Behörighet: Grundläggande behörighet, Engelska B/Engelska 6.
Antagning/urval: Betyg (67 procent), högskoleprov (33 procent).
Övrigt: 31 procent av studenterna är kvinnor. En av fyra sökande kommer in på utbildningen, enligt siffror från höstterminen 2017.
Examen: Kandidatexamen med huvudområdet medieteknik.

Förberedande utbildning
Speldesign, 15 veckor.
Skola: Skurup och Fridhems folkhögskolor, Malmö, fridhem.fhsk.se.
Behörighet/urval: Inga förkunskaper eller arbetsprover krävs. Intresse för spel är det enda kravet.
Övrigt: Helt ny förberedande kurs som ska fungera som en språngbräda till vidare utbildning.

Serielinjen, två år.
Skola: Örebro Konstskola, Örebro, orebrokonstskola.se.
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Antagning/urval: Baseras på arbetsprov, bestående av ett par serier, ett självporträtt och modellteckningar. Även personligt brev ska skickas in.
Övrigt: Nystartad utbildning i serieteckning, men också delvis i illustration och grafisk design. En stor del av andra året används till att utveckla ett eget projekt. Ungefär en tredjedel av kurserna kommer att vara valbara och ske i samarbete med konstutbildningen vid Örebro Konstskola.

Yrkeshögskola
Spelgrafiker, två och ett halvt år.
Skola: The Game Assembly, Malmö, thegameassembly.com.
Behörighet/urval: Antagningen baseras på arbetsprover. För att söka Spelgrafik behöver man även ladda upp sina fem senaste och bästa verk. De med bäst betyg på portfolion går vidare till intervju och ytterligare tester.
Övrigt: Yrkeshögskola som utbildar spelgrafiker, men också spelprogrammerare,
leveldesigners, technical artists och spelanimatörer.

Spelanimatör, två och ett halvt år.
Skola: The Game Assembly, Malmö, thegameassembly.com.
Behörighet/urval: Grundläggande yrkeshögskolebehörighet och godkänt betyg i Engelska B/Engelska 6 och Animation 1.
Antagning/urval: Baseras på arbetsprover. För att söka Spelanimatörsutbildningen behöver man även ladda upp sin portfolio. De med bäst betyg på portfolion går vidare till intervju och ytterligare tester.

Indiespelutvecklare, två år.
Skola: Sunderby folkhögskola, Luleå/Boden, sunderbyfolkhogskola.se.
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Antagning/urval: Baseras på arbetsprover, erfarenhet av arbete som spelutvecklare är meriterande.
Övrigt: Yrkesutbildning med fokus på indiespel. Utbildningen startade hösten 2017 som Sveriges första utbildning av just indiespelutvecklare. Utbildningen är förlagd i Sävast, Boden.

Animation

Högskola och universitet
Kandidatutbildning Berättande animerad film, 180 hp, tre år.
Skola: Stockholms dramatiska högskola, Stockholm, uniarts.se.
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Antagning/urval: Sker i fyra steg och baseras på bland annat intervju och arbetsprov. Praktisk erfarenhet från film-, spel- eller mediebranschen är bra att ha, men inget krav. Förberedande konstskola, serietecknarkurs, skrivarkurs eller liknande är meriterande.
Övrigt: Planerad start höstterminen 2019. Vid senaste antagning, höstterminen 2014, antogs åtta av 42 sökande.

Folkhögskola
Animationslinjen, ett år.
Skola: Sörängens folkhögskola, Nässjö, rjl.se/sorangensfolkhogskola.
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Antagning/urval: Ansökan görs med arbetsprover, personligt brev, en storyboard och teckningar enligt instruktioner. Efter en första gallring kallas ett 20-tal till intervju, tolv tas in till årskurs ett.
Övrigt: Grundutbildning i klassisk animation med betoning på analoga tekniker, konstnärlig gestaltning och berättande. Medelåldern ligger på cirka 22 år, könsfördelningen är ganska jämn. Det finns också möjlighet att ansöka om ett andra år på animationslinjen, där man under handledning av lärare får möjlighet att arbeta med ett längre projekt.

Bilderbok

Högskola och universitet
Att bilderboksberätta, 30 hp.
Skola: Högskolan för design och konsthantverk, Göteborg, hdk.gu.se.
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Antagning/urval: Baseras på arbetsprover.
Övrigt: Kursen vänder sig till verksamma konstnärer, illustratörer, fotografer eller formgivare som vill utveckla förmågan att uttrycka sig i ord tillsammans med bild i formatet bilderbok.

Folkhögskola
Bilderbok, litterär och visuell gestaltning, ett år.
Skola: Sörängens folkhögskola, Nässjö, rjl.se/sorangensfolkhogskola.
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Antagning/urval: Baseras på arbetsprover.
Övrigt: Det är en fördel om du har någon typ av konstnärlig grundutbildning, men det är inget krav. Det här är en helt nystartad bilderboksutbildning, läs intervjun med linjeansvariga Teresa Glad på sidan 6.

Fotnot: Listan är ett redaktionellt urval av utbildningar, och gör inte anspråk på att vara fullständig. Tipsa gärna om ytterligare skolinformation i kommentarfältet.

 

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.