Illustration: Ester Eriksson

Fråga juristen: Bildskaparen och bokavtalet

Det finns en uppsjö av ersättningsmodeller inom bokutgivning – vissa bättre än andra. Sandra Åkesson går igenom dem, samt svarar på läsarfrågor om juridik, arvoden och avtal.

Artikeln har publicerats i Tecknaren nummer 3, september 2019. Text: Sandra Åkesson. Illustration: Ester Eriksson.

Förlagsavtal är ett av de vanligaste avtalen som jag får in till rådgivningen. Det finns en uppsjö av ersättningsmodeller inom bokutgivning – vissa bättre än andra.

För böcker med hög illustrationsgrad är det vanligaste ett royaltyavtal. Det innebär att upphovspersonerna erhåller royalty beräknat på antalet sålda böcker, kombinerat med ett garantihonorar utan återbetalningsskyldighet. Förlaget står för tryckkostnader och marknadsföringskostnader – den risk upphovspersonerna står för är att den enda ersättning de erhåller för boken är garantihonoraret.

En typ av avtal som vi har sett en ökning av under de senaste åren är vinstdelningsavtal. Ett vinstdelningsavtal innebär att upphovspersonerna och förlaget delar på inkomsterna från boken efter att alla kostnader är täckta. Till bokens kostnader räknas vanligen produktion, marknadsföring och distribution. Vid vinstdelningsavtal utgår vanligen inget garantihonorar utan upphovspersonerna riskerar att bli utan ersättning om boken inte säljer så att kostnaderna täcks.

En annan typ är upplagerelaterade avtal där illustratören erhåller ett grundarvode, baserat på ett pris per bild, som täcker en viss upplaga av boken. Vill förlaget trycka ytterligare upplagor erhåller illustratören ett återpubliceringsarvode.

Vid böcker med lägre illustrationsgrad är det vanligt att illustratören endast får ett engångsarvode per bild. Denna ersättningsmodell innebär förhållandevis bättre betalt direkt för nedlagt arbete – men också att illustratören inte får del av en eventuell försäljningssuccé.

Sandra Åkesson
Jurist, Svenska Tecknare

 

Frågor: 

Får jag använda andras citat på mina tryck?
Hej juristen, jag har tänkt göra tryck med olika meningar från låttexter och sälja i min webbshop. Jag har för mig att man får citera andras texter så länge man namnger upphovspersonen, stämmer det?

Sandra Åkesson svarar:
Inom upphovsrätten finns en bestämmelse som reglerar den så kallade citaträtten. Enligt den bestämmelsen får man citera ur offentliggjorda verk i överenstämmelse med god sed och i den omfattningen som motiveras av ändamålet.

Vad som motiveras av ändamålet är komplicerat att avgöra och en bedömning måste alltid göras utifrån det enskilda fallet, men generellt är det situationer där citatet är nödvändigt för att granska eller kritisera ett annat verk, understryka det egna ställningstagandet eller belysa ett påstående.

Citaträtten omfattar inte situationer där syftet med att använda citatet endast är att göra den egna framställningen eller produkten mer attraktiv. I fallet du beskriver låter det som att syftet med användningen är att göra dina tryck mer attraktiva för konsumenterna och därför faller användningen inte under citaträtten och du måste då ha tillstånd från upphovspersonen för användningen.

Vad händer med fakturor vid en konkurs?
Hej Svenska Tecknare! Jag har under ett par års tid gjort en del återkommande art direction-jobb åt ett företag som nu troligen kommer att gå i konkurs. Vad händer då? Jag har inte fått betalt för de senaste fakturorna.

Sandra Åkesson svarar:
Om ett företag begärs i konkurs får en konkursförvaltare i uppdrag att avveckla företagets verksamhet och omvandla tillgångar till pengar som kan delas ut till företagets borgenärer (de som har fodringar på företaget).

Eftersom du har en fordran, i form av de obetalda fakturorna, är du borgenär och har därmed rätt till utdelning vid en konkurs.

Detta innebär tyvärr inte att du är garanterad några pengar eftersom pengarna delas ut i en särskild ordning utifrån olika kategorier av fodringar. Den typen av fordran som en leveransfaktura är ingår vanligen i den kategorin som får betalt sist bland fordringarna.

Om företaget begärs i konkurs är det bra att kontakta konkursförvaltaren som har hand om konkursen för att säkerställa att hen känner till din fordran.

 

Kan jag ge ut boken själv?
För nästan två år sedan ingick jag ett avtal om bokutgivning med ett förlag. Jag levererade text och illustration relativt omgående till förlaget men boken har fortfarande inte kommit ut. Jag har frågat förlaget när de ska ge ut boken men har inte fått något svar. Kan jag ge ut boken på något annat förlag eller måste jag vänta tills förlaget behagar ge ut den?

Sandra Åkesson svarar:
Vilken tråkig situation du har hamnat i. De allra flesta förlagsavtal innehåller en nyttjandeplikt, vilket betyder att förlaget måste ge ut boken inom en viss tid (vanligen 12–18 månader) efter avlämnade av färdigt material. Om förlaget underlåter att ge ut boken inom denna tidsfrist är det oftast stadgat i avtalet att man efter att ha gett förlaget en förlängd tidsfrist kan häva avtalet – men behålla garantihonoraret.

Om ditt avtal innehåller en sådan klausul finns det alltså en möjlighet att efter en viss tid häva avtalet med det förlaget och ge ut boken hos ett annat förlag.

Får jag rita av byggnader?
Hej! Jag har fått i uppdrag att göra illustrationer till en bok. Boken handlar om arkitektur och förlaget vill då ha ett antal illustrationer av kända svenska byggnader. Kan detta bli något problem upphovsrättsligt?

Sandra Åkesson svarar:
Även byggnader kan skyddas av upphovsrätt om de uppvisar originalitet. I mitt svar utgår jag ifrån att byggnaderna som ska avbildas har upphovsrätt eftersom det är en bok om arkitektur. Generellt har upphovsrättsligt skyddade alster ett avbildningsskydd men för just byggnader finns ett undantag som stadgar att de fritt får avbildas. Du kan således avbilda byggnaderna utan att begå ett upphovsrättsintrång.

Tänk dock på, om du använder foton av byggnaden som förlaga, att inte måla av ett fotografi rakt av utan gärna använda flera förlagor och skapa din egen bild, så att det inte blir ett intrång i fotografens upphovsrätt.

Kan jag skydda min bokidé?
Hej juristen, jag läste i ett tidigare nummer av Tecknaren att idéer inte skyddas av upphovsrätt. Finns det något annat sätt att skydda sina idéer? Jag tänker om jag ska pitcha en bokidé för ett förlag och vill förebygga att förlaget inte går vidare med min bokidé utan mig.

Sandra Åkesson svarar:
Det går att skydda sina idéer i en sådan situation. Det bästa sättet för att säkerställa att förlaget inte går vidare med din idé utan dig är att ni ingår ett sekretessavtal innan du pitchar idén. I ett sådant avtal ska det framgå att all information som förlaget får ta del av är konfidentiell information som de inte får använda sig av eller sprida vidare.

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.